خانه / 2019 / ژانویه

آرشیو ماهانه: ژانویه 2019

اسامی دیگرگیاهان گروه(ی)

یاس خوشه ای………یاس بنفش یاس رسمی…………..یاس بنفش یاس سفید…………………..یاسمن یاس کبود……………………..آقطی یاس گلدانی…………………یاسمن یاسمن بستانی……………..یاسمن یاسمین……………………….یاسمن یاسمن بری…………………..عشبه بانه ترو……………………………کبر …

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(ه)

هانک………………………….یاقوت هایل………………………..جوزمایل هبولاس…………………………مورد هبیون…………………………تریاک هدس…………………………….مورد هرد…………………………..زردچوبه هرطعان……………………….یولاف هرفولیون…………………..سوسنبر هرقلوس……………………قاصدک هری سمون………………….قدومه هزارچشم……………………..فاشرا هزارچشم………………..علف چای هزارفشان……………………..فاشرا هزارنشان………………………فاشرا هس……………………..کوله خاس هسی…………………………….سیب هشت …

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(و)

واپلهیم……………………….جعفری واجد…………………………….لبلاب وادارنگ………………………..بالنگ واش………………………….دارواش والان کوچک…………………شوید والریانه………………….سنبل طیب والی گیلی……………………..عشبه وج…………………………اگیر ترکی واراترومالبوم………….خربق سفید ورد………………………….گل سرخ ورداحمربری…………..گل نسترن ورداحمربستانی………….گل سرخ …

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(ن)

ناجو…………………………….صنوبر ناخن بویا………………ناخن پریان ناخن خرس…………..ناخن پریان ناخن دیو……………….ناخن پریان ناخنک………………..اکلیل الملک ناخنک النفل………..اکلیل الملک ناخنه…………………..اکلیل الملک ناخونیه…………………………..زنیان نار……………………………………انار نارخونک………………………تریاک …

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(م)

لیون…………………………….کاکنج ماء……………………………………آب ماءالشعیر……………حالت جو، جو مادر دخت…………………….قدومه ماذریون…………………کماذریوس ماذلاشلبه………..پیچ امین الدوله ماراثون………………………..رازیانه مارانتاگالانکا……………..خولنجان مارخ…………………………..زالزالک ماردارو…………………………..فاشرا ماردن………………………شاه بلوط مارسیقا…………………………بالنگ مارگیت کرچک……مینای …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان گروه(ل)

لاتهی…………………………..فلوس لاجی……………………………….هل لاد………………………………..لادن لاذن……………………………..لادن لازورد…………………………لاجورد لازورو…………………………لاجورد لاک…………………….لک مغسول لاله…………………..شقایق نعمانی لاله حمراء…………شقایق نعمانی لاله سرخ…………..شقایق نعمانی لاله نعمانی………..شقایق نعمانی لاواند…………………اسطوخودوس …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان گروه(گ)

گاتیلیه…………………پنج انگشت گاراسن……………………….روناس گازوو………………………..گاوزبان گال………………………………ارزن گالانگا…………………….خولنجان گالبانوم………………………انزروت گاودانه……………………….کرسنه گاورس………………………….ارزن گاوزردوک………بابونه گاو چشم گاو شیر……………………..جاوشیر گاویشه صفاهانی………….کافشه گاوینطونک………………..فرفیون گجیت کن…………………فرفیون گجیت …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان گروه(ک)

کاپورا……………………………کافور کاج…………………………….صنوبر کاج دارو………………………اذاراقی کاج نویل……………………..صنوبر کاجیره…………………………کافشه کاچیره…………………………کافشه کادنه…………………………آفتیمون کاردیک……………………..مخلصه کارسون مایی…………بولاغ اوتی کارنجک…………………………خیار کاروم…………………….زیره رومی کازرک……………………….مخلصه کاس……………………….خیارچنبر کاس پیند…………………………سنا …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان(ق)

قابش…………………………..خربزه قاتل النحل…………………..نیلوفر فاتل النمر………………….مازریون فاتل النمر……………..تاج الملوک قاتل سگ…………………..اذاراقی قاتل نفسه…………………..فرفیون قادرون…………………………خربزه قاراسیای رومی……………….آلبالو قارچ درختی……………….غاریقون قارنی یاروغ………………….اسفرزه قاروا………………………زیره …

ادامه نوشته »

اسامی دیگر گیاهان گروه(ف)

فابش…………………………….باقلا فارا……………………………قراقروط فاروق…………………………….کتان فاصولیه………………………….لوبیا فاط………………………………جدوار فاطویل………………………….فوفل فاعیس…………………..مرزنجوش فاغیه……………………………….حنا فافش…………………………..خربزه فافوز…………………………بومادران فالینوس……………………..شاهتره فاوانیا…………………….عود صلیب فجل………………………………ترب فخریون……………..(گیاه)پای خر فراسیان……………………کف دریا فراسین…………………….فراسیون فراکتوس……………………….انجیر …

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!