خانه / رضا جاویدی (صفحه 10)

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

فهرست الفبایی گیاهان (ح)

حاجمد……………………….حجامت حاشا……………….آویشن شیرازی حاشابری…………………….سوسنبر حافراالمهر………………..سورنجان حافظ الاطفال……………..فرفیون حافظ الکافور…………..فلفل سیاه حافظ النحل………………..فرفیون حالق الشعر…………………….زرنیخ حبارا………………………تمر هندی حباق…………………………….شبدر حب البرکه………………..سیاه دانه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(چ)

چا………………………………….چای چاپول…………………………….برنج چادروا…………………………….صبر چارمغز…………………………..گردو چاروال…………………………….رنج چاونیشه………………………..بابونه چای ترش………………چای مکه چای خطایی……………………چای چای کوهی…………….علف چای چتر مار………………قارچ خوراکی چر……………………….سنبل طیب چرخ …

ادامه نوشته »

فهرست افبایی گیاهان(ج)

جاجوش…………………….جاو شیر جاجهروان………………….شیطرنج جاروب معده…………………اسفناج جاروجور……………………..خرزهره جازکون………………………بسپاسه جاصا…………………………آلو بخارا جامع اللحم………………گل گندم جاندبیل………………………..لبلاب جاورس………………………….ذرت جاورس…………………………..ارزن جاوشی……………………….جاوشیر جاوی…………………………زعفران جبن…………………………..خرزهره جبن………………………………..پنیر جبین…………………………خرزهره …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ث)

ثاسوس………………….مرزنجوش ثاقب الحجر…………………بسفایج ثامر………………………………..لوبیا ثاموس…………………..مرزنجوش ثلثان……………………………..ثعلب ثلیان………………………..تاجریزی ثمر…………………………………سدر ثمر…………………………مقل مکی ثمر الفود………………………..بلوط ثمر لاشوک المصری……….گلنار ثمر العرعر………………………ابهل ثمره الفهم……………………..بلادر ثمن……………………………….برنج …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ت)

تاتوره……………………….جوزمایل تاتوله……………………….جوزمایل تارونه…………………………….خرما تاعندوست………………..عاقرقرحا تاغندست………………….عاقرقرحا تاک………………………………انگور تاک سیاه………………………فاشرا تاکسیر……………………علف چای تاکوب………………………..فرفیون تالاس گور……………………ازگیل تال شاد………………………..عشقه تامارن……………………تمر هندی تانبول…………………………..فوفل تباشیر…………………………طباشیر تبچ………………………………عشقه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(پ)

پاپیتال………………………….لبلاب پادنگان…………………….بادمجان پاس کوه……………………..روناس پاسی فلورا……………..گل ساعت پالک…………………………..اسفناج پالمولا……………………………خرما پامپلوس………………گریپ فروت بانک…………………………..اسفناج بچکو…………………………..پنیرک پذم…………………………………پونه پرپهن……………………………خرفه پرتاغال……………………….پرتقال پرتقال فقرا……………………هویج پرتقان…………………………پرتقال پرچم …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان (ب)

باباری…………………….فلفل سیاه بابرنگ…………………برنگ کابلی بابری………………………….ریحان بابونج……………………………بابونه بابونه زیبا………………………بابونه بابونه رومی……………………بابونه بابونه شیرازی…………………بابونه بابونه کاونار……..بابونه گاو چشم بابونه کبیر……….بابونه گاو چشم …

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!