تازه ها

نوشته های تازه

فهرست الفبایی گیاهان(خ)

خاراشتری………………….خار شتر خاراگوش………………….افسنطین خارترنجبین………………..خار شتر خارزن بابا………………………کنگر خارسوسک………………خارخسک خارسه کوهک…………خارخسک خارسه گوش……………خارخسک خار شکر……………….شکر تیغال …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان (ح)

حاجمد……………………….حجامت حاشا……………….آویشن شیرازی حاشابری…………………….سوسنبر حافراالمهر………………..سورنجان حافظ الاطفال……………..فرفیون حافظ الکافور…………..فلفل سیاه حافظ النحل………………..فرفیون حالق الشعر…………………….زرنیخ حبارا………………………تمر …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(چ)

چا………………………………….چای چاپول…………………………….برنج چادروا…………………………….صبر چارمغز…………………………..گردو چاروال…………………………….رنج چاونیشه………………………..بابونه چای ترش………………چای مکه چای خطایی……………………چای چای کوهی…………….علف چای چتر …

ادامه نوشته »

فهرست افبایی گیاهان(ج)

جاجوش…………………….جاو شیر جاجهروان………………….شیطرنج جاروب معده…………………اسفناج جاروجور……………………..خرزهره جازکون………………………بسپاسه جاصا…………………………آلو بخارا جامع اللحم………………گل گندم جاندبیل………………………..لبلاب جاورس………………………….ذرت جاورس…………………………..ارزن …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ث)

ثاسوس………………….مرزنجوش ثاقب الحجر…………………بسفایج ثامر………………………………..لوبیا ثاموس…………………..مرزنجوش ثلثان……………………………..ثعلب ثلیان………………………..تاجریزی ثمر…………………………………سدر ثمر…………………………مقل مکی ثمر الفود………………………..بلوط ثمر لاشوک المصری……….گلنار …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ت)

تاتوره……………………….جوزمایل تاتوله……………………….جوزمایل تارونه…………………………….خرما تاعندوست………………..عاقرقرحا تاغندست………………….عاقرقرحا تاک………………………………انگور تاک سیاه………………………فاشرا تاکسیر……………………علف چای تاکوب………………………..فرفیون تالاس گور……………………ازگیل تال شاد………………………..عشقه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(پ)

پاپیتال………………………….لبلاب پادنگان…………………….بادمجان پاس کوه……………………..روناس پاسی فلورا……………..گل ساعت پالک…………………………..اسفناج پالمولا……………………………خرما پامپلوس………………گریپ فروت بانک…………………………..اسفناج بچکو…………………………..پنیرک پذم…………………………………پونه پرپهن……………………………خرفه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان (ب)

باباری…………………….فلفل سیاه بابرنگ…………………برنگ کابلی بابری………………………….ریحان بابونج……………………………بابونه بابونه زیبا………………………بابونه بابونه رومی……………………بابونه بابونه شیرازی…………………بابونه بابونه کاونار……..بابونه گاو …

ادامه نوشته »

محصولات اخیر

کپی مطالب ممنوع می باشد!