تازه ها

اسامی دیگرگیاهان گروه(ژ)

ژابیژ………………………….بومادران ژانسیان……………………….جنتیانا ژدوار…………………………….جدوار ژانژامبر……………………….زنجبیل ژوژوب………………………….عناب ژوسکیام…………………………..بنج ژوسکیام گیاهی………….بذرالبنج 0

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ر)

راتج…………………………….نارگیل راتیانج………………………….صنوبر راتیانج…………………بادیان رومی راج………………………………شراب رادبوی…………………………….عود رادنج…………………………..نارگیل رادیس نوار……………………..ترب رادیکس ازارایی……………اسارون رادیکس کینا…………چوب چینی رازیانچ…………………………رازیانه رازیانه رومی…………بادیان رومی رازیانه شامی………..بادیان …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ذ)

ذات……………………………….خرما ذاریح…………………………آفتیمون ذرق………………………………شبدر درق سون……………….تاج ریزی ذروار…………………………….جدوار ذره………………………………..ذرت ذره الماء………………..بولاغ اوتی ذغال………………………خاکسترها ذمه…………………………زاج سفید ذنب الخیل………….شنگ چمنی ذوثلاث…………………………سیب ذوخمسه اصابع………پنج …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(د)

داءالنمر…………………………نروک دابوقه………………………..هندوانه دابوقه…………………………..خربزه داذی(دادی)…………………ارغوان داذی………………………علف چای داذی رومی………………….ارغوان دارجماز……………………….بسفایج دارچین بری………………..دارچین دار دوست…………………….عشقه دارساس…………………….آفتیمون دارچینی………………………دارچین دارچینی بری………………دارچین دارمازی…………………………بلوط داغ توتونی……………همیشه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(خ)

خاراشتری………………….خار شتر خاراگوش………………….افسنطین خارترنجبین………………..خار شتر خارزن بابا………………………کنگر خارسوسک………………خارخسک خارسه کوهک…………خارخسک خارسه گوش……………خارخسک خار شکر……………….شکر تیغال خار غلتان………………..خارخسک خاروسک…………………خارخسک خاس…………………………….کاهو خاص …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان (ح)

حاجمد……………………….حجامت حاشا……………….آویشن شیرازی حاشابری…………………….سوسنبر حافراالمهر………………..سورنجان حافظ الاطفال……………..فرفیون حافظ الکافور…………..فلفل سیاه حافظ النحل………………..فرفیون حالق الشعر…………………….زرنیخ حبارا………………………تمر هندی حباق…………………………….شبدر حب البرکه………………..سیاه دانه …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(چ)

چا………………………………….چای چاپول…………………………….برنج چادروا…………………………….صبر چارمغز…………………………..گردو چاروال…………………………….رنج چاونیشه………………………..بابونه چای ترش………………چای مکه چای خطایی……………………چای چای کوهی…………….علف چای چتر مار………………قارچ خوراکی چر……………………….سنبل طیب چرخ …

ادامه نوشته »

فهرست افبایی گیاهان(ج)

جاجوش…………………….جاو شیر جاجهروان………………….شیطرنج جاروب معده…………………اسفناج جاروجور……………………..خرزهره جازکون………………………بسپاسه جاصا…………………………آلو بخارا جامع اللحم………………گل گندم جاندبیل………………………..لبلاب جاورس………………………….ذرت جاورس…………………………..ارزن جاوشی……………………….جاوشیر جاوی…………………………زعفران جبن…………………………..خرزهره جبن………………………………..پنیر جبین…………………………خرزهره …

ادامه نوشته »

فهرست الفبایی گیاهان(ث)

ثاسوس………………….مرزنجوش ثاقب الحجر…………………بسفایج ثامر………………………………..لوبیا ثاموس…………………..مرزنجوش ثلثان……………………………..ثعلب ثلیان………………………..تاجریزی ثمر…………………………………سدر ثمر…………………………مقل مکی ثمر الفود………………………..بلوط ثمر لاشوک المصری……….گلنار ثمر العرعر………………………ابهل ثمره الفهم……………………..بلادر ثمن……………………………….برنج …

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!