خانه / آرشیو براساس تگ: نام دیگر

آرشیو براساس تگ: نام دیگر

اسامی دیگر گیاهان گروه(ف)

فابش…………………………….باقلا فارا……………………………قراقروط فاروق…………………………….کتان فاصولیه………………………….لوبیا فاط………………………………جدوار فاطویل………………………….فوفل فاعیس…………………..مرزنجوش فاغیه……………………………….حنا فافش…………………………..خربزه فافوز…………………………بومادران فالینوس……………………..شاهتره فاوانیا…………………….عود صلیب فجل………………………………ترب فخریون……………..(گیاه)پای خر فراسیان……………………کف دریا فراسین…………………….فراسیون فراکتوس……………………….انجیر …

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(ض)

ضمیران……………………….ریحان ضیک……………………………انجیر ضرم………………………………اسطوخدوس ضدغوره…………………………….مهرگیاه ضرز………………………………..بیدگیاه ضغبوس………………………………مارچوبه ضفایرالجن……………………………پرسیاوشان 0

ادامه نوشته »

اسامی دیگرگیاهان گروه(ژ)

ژابیژ………………………….بومادران ژانسیان……………………….جنتیانا ژدوار…………………………….جدوار ژانژامبر……………………….زنجبیل ژوژوب………………………….عناب ژوسکیام…………………………..بنج ژوسکیام گیاهی………….بذرالبنج 0

ادامه نوشته »
کپی مطالب ممنوع می باشد!