خواص گیاهان دارویی

اسامی دیگرگیاهان گروه(م)

لیون…………………………….کاکنج

ماء……………………………………آب

ماءالشعیر……………حالت جو، جو

مادر دخت…………………….قدومه

ماذریون…………………کماذریوس

ماذلاشلبه………..پیچ امین الدوله

ماراثون………………………..رازیانه

مارانتاگالانکا……………..خولنجان

مارخ…………………………..زالزالک

ماردارو…………………………..فاشرا

ماردن………………………شاه بلوط

مارسیقا…………………………بالنگ

مارگیت کرچک……مینای چمنی

مارگیاه………………………مارچوبه

مارمساق………………………….سیر

مارمیساق…………………………سیر

ماریقون…………………………..مقل

مازر…………………………..مازریون

مازوج……………………………..مازو

ماس……………………………الماس

ماستیک……………………مصطکی

ماکسولا…………………………ثعلب

ماش عطار…………………بذرالبنج

ماشک…………………………..ماش

ماشو……………….آویشن شیرازی

ماقاریون………………………دلبوث

ماقمیش……………………………نی

ماقوت………………………..نشاسته

مالت……………………………..سمنو

مالوا…………………………….پنیرک

مالوم……………………………..سیب

مالی……………………………..عسل

مالینوطس…………..اکلیل الملک

مالینوظن………………..بادرنجبویه

مالینوفلن………………..بادرنجبویه

مامیثای صحرایی…………..مامیثا

مامیران کبیر……………….مامیران

مامیرو………………………..مامیران

مامیرون……………………..مامیران

مامیزه………………………….تریاک

مان…………………………گزانگبین

مان………………………….بیدخشت

مانت……………………………..نعناع

مانتاپولپو………………………….پونه

مانته………………………………نعناع

مانداروی تلخ………….کماذریوس

ماندراگور……………………مهرگیاه

ماه پروین……………………..جدوار

ماه پروین……………..تاج الملوک

ماه فرفیون……………………جدوار

ماهی روبیان…………………..میگو

مایه پنیر…………………….پنیرمایه

مبسشرالشتاء…………….سورنجان

متاسرین……………………….جدوار

متاگوشت……………………….قسط

متک……………………شیرین بیان

متکو…………………….شیرین بیان

متکی…………………..شیرین بیان

متن……………………………….نعناع

متهی………………………….شنبلیله

مج………………………………..ماش

مجری……………………..افسنطین

مجوی………………….شیرین بیان

مچ………………………………..ماش

مچک…………………………..عدس

محاجم……………………….مخلصه

محال…………………………هندوانه

محروب……………………..خارشتر

محموده…………………….سقمونیا

مخ……………………….شیرین بیان

مخاطه………………………سپستان

مخرنف……………………….میخک

مخلب العقاب………………….گون

مخیص……………………………دوغ

مخیط……………………….سپستان

مخیطات……………………سپستان

مدار……………………………..لبلاب

مدام……………………………..شراب

مدحرج………………………….زرواند

مدر………………………………..توت

مدیتیشن……………………….تی ام

مرارءالصحاری………………حنظل

مراقبه…………………………..تی ام

مران………………………زغال اخته

مران………………..زبان گنجشک

مربویا………………………….خربوزه

مرتیکه……………………………گزنه

مرج……………………….فلفل سیاه

مرج…………………………….بیدگیاه

مرجمک……………………….عدس

مرجومک………………………عدس

مرحجازی………………………….مر

مردار سنج…………….مردار سنگ

مردم گیا…………………….مهرگیاه

مرزنگوش………………مرزنجوش

مرزه جوش…………….مرزنجوش

مرسلون…………………………..خیار

مرسیاه…………………………ریحان

مرسیوس………………………..اشنا

مرغ…………………………….بیدگیاه

مرغانه……………………..تخم مرغ

مرگ ماهی……………..ماهیزهرج

مرگ موش……………………زرنیخ

مرمکی………………………………مر

مرموداکت………………..سورنجان

مرموع………………………..مارچوبه

مرمیران……………………..مامیران

مروا……………………….مرزنجوش

مرواء………………………خارخسک

مرواسنگ………………مردارسنگ

مروه………………………..افسنطین

مری…………………………….آبکامه

مریج…………………………..نارگیل

مریخ………………………………آهن

مریسن…………………………..مورد

مریم چمنی……………..مریم گلی

مریمی…………………….مریم گلی

مریمیه……………………مریم گلی

مری وانا…………………………..بنج

مزج…………………….بادام شیرین

مزگ………………………..بادام تلخ

مژو………………………………عدس

مژو………………………شیرین بیان

مستار……………………………شراب

مستار……………………….افسنطین

مستین………………………زاج سبز

مسک…………………………..مشک

مسک الرمان…………….نارمشک

مسکنکور………………….تاجریزی

مسکه………………………………کره

مسنه یورچینگ…………..کاکوتی

مسور……………………………عدس

مشکانیه………………………..غافث

مشک بید…………………بیدمشک

مشک چوپان……………….قیصوم

مشک……………………….بومادران

مشک دانه……………………..بامیه

مشک دانه……………………پنیرک

مشک زمین…………………….سعد

شمش…………………………..زردآلو

مشملا………………………….ازگیل

مشیر…………………………..حرشف

مصطکا…………………….مصطکی

مصطکی رومی………….مصطکی

مصطکی شیرازی……………..سقز

مصل………………………..قراقروط

مطهر……………………پنج انگشت

معد…………………………..تاجریزی

معذوعذ……………………..بادمجان

معقد………………………..یرالماسی

معمری………………………..ریواس

معین…………………………مازریون

مغار…………………………..برگ بو

مغد……………………………مهرگیاه

مغد…………………………..بادمجان

مغناطیس…………………….آهنربا

مفرح القلب…………….بادرنجبویه

مفرح قلب محزون…..بادرنجبویه

مقدونس رومی…………….جعفری

مقر………………………………..صبر

مقرا……………………………….صبر

مقل الیهود………………مقل ازرق

مقلبانا…………………………..شاهی

مقلونیا…………………………گرمک

مک……………………..شیرین بیان

مکربه……………………………انگور

مکنه قریش………………..مخلصه

مکون رویاس……………….شقایق

مکونیون………………………تریاک

مکسک……………………..آفتیمون

مل…………………………………عس

ملح العجین……………نمک طعام

ملح الفار………………………..نشادر

ملح ایرانی………………….بوراکس

ملخ دریایی…………………….میگو

ملس…………………………….عدس

ملسج…………………………….کتان

ملسیو فولون…………..بادرنجبویه

ملک…………………………….عشبه

ملکا…………………..اکلیل الملوک

ملکا……………………..تاج الملوک

ملکه سبزی ها……………..اسفناج

ملوخیا………………………….پنیرک

ملون……………………………..سیب

ملی………………………………عسل

ملیسا……………………..بادرنجبویه

ملیس طبی…………….بادرنجبویه

ملیون………………………….گرمک

ممران………………………..مامیران

ممسک الارواح…..اسطوخودوس

من…………………………شیرخشت

فنا………………………….شیرخشت

منبر……………………………طباشیر

منثور………………………….شب بو

منقور اصفر…………………شب بو

منجک………………………..میخک

منجوریون………………………آندیو

منجون……………………….پای خر

منداغورس………………….مهرگیاه

منزرجوش………………مرزنجوش

منط……………………………….گلنار

منقار درنا…………..شمعدانی عطر

منک……………………………..ماش

من والسلوی……………..گزانگبین

موانبه………………………………انبه

موته……………………………….سعد

موتی………………………….مروارید

موچه………………………….شیطرج

مور……………………………..بیدگیاه

مورامون…………………پرسیاوشان

مورت……………………………..مورد

مورد اسفرم…………….کوله خاس

مورد ثوم……………………………جو

مورل………………………..تاجریزی

موروم……………………………..توت

مورون…………………………….توت

موزه………………………………..موز

موسکاره………………………جوزبوآ

موقدالنار……………………….گوگرد

مولی…………………………….اسفند

موم آیین……………………مومیایی

مومیا…………………………مومیایی

مونبال داود……………………..سدر

مونک……………………………ماش

موو……………………………..پنیرک

موها……………………..کاکل ذرت

مویزج…………………………مویزک

مویزک عسلی…………….دارواش

مه…………………………………عسل

مهک…………………..شیرین بیان

مهندی…………………………….حنا

می……………………………….شراب

میجو……………………شیرین بیان

میچ………………………………….جو

میخوشه………………..سنبل طیب

میرتم……………………………..مورد

میرسین………………………….مورد

میزار………………………………نعناع

میشا…………………….همیشه بهار

میش بهار…………….همیشه بهار

میشن…………………..همیشه بهار

میقانس……………………خشخاش

میل فویل……………………قیصوم

میلی……………………………..عسل

میوه گرگ…………..گوجه فرنگی

میوه ممنوعه…………………..انگور

میوه هزاردانه…………………..توت

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!