خواص گیاهان دارویی

اسامی دیگر گیاهان(ق)

قابش…………………………..خربزه

قاتل النحل…………………..نیلوفر

فاتل النمر………………….مازریون

فاتل النمر……………..تاج الملوک

قاتل سگ…………………..اذاراقی

قاتل نفسه…………………..فرفیون

قادرون…………………………خربزه

قاراسیای رومی……………….آلبالو

قارچ درختی……………….غاریقون

قارنی یاروغ………………….اسفرزه

قاروا………………………زیره رومی

قازیاغی…………………….غازیاغی

قاسی………………………….باریجه

قاصنی…………………………باریجه

قاصق اوتی……………………غافث

قاطر………………..خون سیاوشان

قاله…………………………………هل

قاقوس…………………………عدس

قالیون………………….علف ماست

قانانیس…………………….شاهدانه

قانصه……………………….سنگدان

قابش……………………………….نی

قبار…………………………………کبر

قباق…………………….کدو حلوایی

قبطی الملک………………..جنتیانا

قت……………………………..یونجه

قتاو………………………………..گون

فثاء النعام……………………..حنظل

قثاء هندی………………..خیارچنبر

قثد…………………………………خیار

قداح………………………..بهارنارنج

قراصیا……………………………آلبالو

قراض…………………………..بابونه

قراقاط………………………قره قات

قراقاظ………………………قره قات

قراقرون…………………….قراقروط

قرانیا……………………..زغال اخته

قرمانیون…………بابونه گاو چشم

قرح…………………………سیاه دانه

قردامون……………………….شاهی

قردامین……………………..سوسنبر

قرسطوس………………………قسط

قرصعنه زرقاء……………….شقاقل

قرط………………………………شبدر

قرطم…………………………..کافشه

قرطمالو…………………..خیار چنبر

قرطمان……………………….یولاف

قرطم هندی………………….نیلوفر

قرع الخیش…………….خیار چنبر

قرع رومی…………….کدو حلوایی

قرفت…………………………شاهتره

قرفلون…………………………قرنفل

قرفین……………………………خرفه

قرقرون…………………………..سعد

قرفیسون……………….کبابه چینی

قرقوا………………………….زعفران

قرمز بادمجان………گوجه فرنگی

قرمز دانه………….خون سیاوشان

قرن……………………….زغال اخته

قرنباد………………………زیره سیاه

قرنیط…………………………..قنبیط

قرنفل ابیض………………..میخک

قرنفل بستانی………..فرنجمشک

قرنقار…………………….زیره رومی

قرنقان……………………زیره رومی

قرنیا………………………زیره رومی

قرنیانیق………………………اسفرزه

قرنیون…………………….شاه بلوط

قرنیه………………..شمعدانی عطر

قروت…………………………..کشک

قرول…………………………..مرجان

قره العین……………….بولاغ اوتی

قره قروت………………….قره قات

قریسا…………………………….قسط

قریض……………………………گزنه

قزل………………………………..طلا

قزل پاپراق…………………….غافث

قساد…………………………بوراکس

قساوس…………………………..کبر

قسب……………………………..خرما

قسطانیه…………………..شاه بلوط

قسطل…………………….شاه بلوط

قسطوره…………………جندبیدستر

قسولیدون…………………….کاکنج

قصب……………………………….نی

قصب الذریره…………..اگیر ترکی

قصطل…………………….شاه بلوط

قصیصه……………………….تودری

قطبوس……………………..سرخس

قطع التفات……………روزه گرفتن

قطف…………………………..سرمق

قطن……………………………….پنبه

قطونا………………………….اسفرزه

قطیفه…………………..تاج خروس

قعیر……………………….فلفل سیاه

قفارس…………………………….کبر

قفد……………………….زیره دشتی

قفر………………………………..مقل

قفرالیهود……………………….قسط

قفور……………………………..کافور

فقیر……………………………زنجبیل

قفلانیوس………………بخور مریم

قلابو……………………………..بلوط

قلاسرطون…………………….زرنباد

قلب الارض……………..سورنجان

قلسطانیا…………………..شاه بلوط

قلعمنین…………………بخور مریم

قلقاص…………………….یرالماسی

قلقدیس…………………..زاج سفید

قلقند……………………….زاج سفید

قلوس………………………….بوصیر

قلوطه……………………….دغدغک

قلومن……………………..کف دریا

قلی…………………………………قلیا

قلیا……………………………….نشادر

قلیا…………………………………عود

قلیحه…………………………مخلصه

قلیساناردین………………….جنتیانا

قمر………………………………..نقره

قمروص…………………………بادام

قمرون…………………………..میگو

قمع………………………………گندم

قمی…………………………..بسفایج

قناریه…………………..کنگرفرنگی

قنامس………………………شاهدانه

قنب………………………….شاه دانه

قنتوس…………………………..مورد

قند………………………………..شکر

قندورن……………………………سقز

قنذر………………………جندبیدستر

قنطا…………………خون سیاوشان

قنطرما………………………….بالنگ

قنطوریون…………………گل گندم

قفه……………………………..باریجه

قنقهر………………………سندروس

قوته………………………………نعناع

قور…………………………………پنبه

قوریون………………………..گشنیز

قرویون…………………….عاقرقرحا

قوریون…………………..علف چای

قوسطس……………………….قسط

قوش اوزی……………….تاجریزی

قوش دیلی………..زبان گنجشک

قوطه………………….گوجه فرنگی

قوطینوس…………………..خاکستر

قوقهان…………………همیشه بهار

قولووافیقیس…………………حنظل

قوماروس…………………………پیاز

قومستون……………………..ترمس

قومیا………………………..خیارچنبر

قوناها…………………………دارچین

قونبون………………………شوکران

قویون……………………….شوکران

قهقب……………………….بادمجان

قتیا……………………………….خرفه

قتره…………………………….گشنیز

قیرکم……………………….شیطرنج

قبزل پیراق……………………غافث

قیسوس………………………..عشقه

قیسی…………………………..زردآلو

قیصوم………………………بومادران

قیصوم انثی……………………درمنه

قیطافون………………………ترمس

قیطران………………………..قطران

قیطیا…………………………..تریاک

قیعیطس…………………گل ارمنی

قیقهن……………………..سندروس

قیموطمثور………………..خیارچنبر

قینه………………………………..تربد

قیوقوس……………………..زعفران

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!