خواص گیاهان دارویی

اسامی دیگر گیاهان گروه(الف)

فهرست الفبایی نام دیگر(اسامی محلی: گیاهان – میوه ها – غذا و مواد معدنی)

گروه((الف))

اب……………………. سنبل الطیب

ابوخلسا……………………..هواچوبه

اجواین…………………………..زنیان

ابامرون…………………….گیرترکی

ابوخنجر…………………………لادن

اجواین خراسانی………….بذرالبنج

اب تره………………….بولاغ اوتی

ابوخنجر…………………بولاغ اوتی

اجیله……………………….گل گندم

اب دارو ……………………مومیایی

ابوسبعه الوان…………گل ساعتی

اجی مارول………………….کاسنی

ابراز………………………..سورنجان

ابوسوسه………………………موسیر

احداق……………………………انگور

ابرقلیا…………………………اسفناج

ابوصیف………………..پرسیاوشان

احروت…………………………..گردو

ابرقیون………………………فرفیون

ابوعماره……………………….خاویار

احریض……………………….کافشه

ابرلوس……………………….روناس

ابوغلسن……………………..شب بو

اخترزغال………………..زغال اخته

ابرنوس……………………….روناس

ابوفره………………………شاه بلوط

اخفاک…………………………عشقه

ابرنج…………………..برنگ کابلی

ابوقانس…………………………چوبه

اخیلوس…………………………زنیان

ابرنی…………………….فیل گوش

اپیار…………………………….مشک

اخینوس……………….شیرین بیان

ابروتا……………………………درمنه

اثمیر…………………………….بابونه

اخیلیا……………………تاج الملوک

ابرون کبیر……………همیشه بهار

اترج…………………………….بالنگ

ادرافس………………………..اشنان

ابره الراعی……..شمعدانی عطری

اترجه……………………………بالنگو

اداراقیس…………………..کف دریا

ابریق اوتی………………….بیدگیاه

ات گتی…………..کیالک(زالزالک)

ادرومیلی……………………….عسل

ابریمون………………………..ایرسا

اثانقون…………………………..اشق

ادقوقو……………………………شبدر

ابزارالقطه………………همیشه بهار

اثدار……………………………زرشک

ادیانتوم………………….پرسیاوشان

ابزو…………………….بنفشه ایرانی

اثرار……………………………زرشک

آدی بویانه…………..بادیان رومی

ابسقوس……………………….ختمی

اثرون………………….بنفشه ایرانی

ادیزون……………………………..آب

ابکون-ابگون………………نشاسته

اثرون…………………………..سماق

اذان…………………….گل گاوزبان

آبلیمو…………………..همیشه بهار

اثلق……………………..پنج انگشت

آذریو…………………………..چوبک

آبندی………………………….گلابی

اجاص………………………..آلوبخارا

آذربویه…………………………اشنان

آبنونیقون…………………..شوکران

اجل گیاه………………تاج الملوک

آذربه……………….آویشن شیرازی

رابوالنوم…………………..خشخاش

اجمود…………………………کرفس

آذرگون…………………همیشه بهار

ابوبنیاقس……………………جاوشیر

اجواس………………………….زنیان

آذرگون…………………………سرنج

آذریون…………………..آفتابگردان

اذن القاضی…………..همیشه بهار

اذن القیس……………همیشه بهار

اذان الدب……………………..ماهور

اذان الدب…………………….بوصیر

اذان الفار………………. مرزنجوش

اراطاشید……………………بومادران

آراقیطون……………………..باباآدم

اربوجنیا………………………..خربزه

اربه…………………………….خرمالو

اربه……………………مریم نخودی

اربیان…………………………….میگو

ارپا…………………………………..جو

ارتمیزیا…………………….بومادران

آرتیشو………………….گنگرفرنگی

آرتیشوی اورشلیم………یرالماسی

آرتیشوی کانادا………….یرالماسی

ارج ……………………………..عناب

ارجالون…………………………فاشرا

ارجن………………………..بادام تلخ

ارجوان…………………………ارغوان

ارجون العرب………………..ارغوان

آردپشتک…………………….پاخری

آرد سمنی…………………….قدومه

اردوا……………………………کرفس

ارذه……………………………… زفت

ارز…………………………………برنج

ارزن آنتی……………………….ارزن

ارزه……………………………….زفت

ارژان……………………………..نقره

ارژانتوم…………………………..نقره

ارسافیقون……………………گوگرد

ارسطا………………………..بذرالبنج

ارسطاثاسیا………………..بومادران

ارسطور………………………بذرالبنج

ارغاموبی………………….خشخاش

ارغیالم…………………………..خرفه

ارغیدا………………………….ارغوان

ارقولس………………………….ابهل

ارقون………………………………حنا

ارک ……………………………زردآلو

ارکید…………………………….ثعلب

ارگوروس………………………..نقره

ارمانیا…………………………لاجورد

ارمانیان………………………لاجورد

ارمانیون…………………….بذرالبنج

ارمواز……………………….بومادران

ارمینا……………………………نشادر

ارمنیافن……………………….زردآلو

ارن بیژ…………………………عناب

ارنیفس………………….فلفل سیاه

ارنیفه…………………………..ارنیکا

ارنیکا…………………..دخان الفوخ

ارو……………………………….زردآلو

اروانه………………………….شب بو

اروسم…………………………قدومه

اروسه………………………هوا چوبه

اروق ……………………………زردآلو

اروک……………………………زردآلو

ارونیه………………….زعرورالادویه

ارها………………………………..آمله

اریل…………………………..بسباسه

ازارافیون……………………کف دریا

ازاروم…………………………اسارون

ازاه………………………….مصطکی

ازدوتازی……………….صمغ عربی

ازوا……………………………….آلوورا

ازواء زردخترانه………………..آلوورا

ازوم………………………………انگور

اژو………………………..قرص کمر

اژه……………………………….آهک

اس……………………………….مورد

آسا………………………………..مورد

اسبانخ………………………..اسفناج

اسبست……………………….یونجه

آس بستانی……………………مورد

اسبسنت…………………..افسنطین

آس بویه……………………سوسنبر

اسپخن گور………………تاجریزی

اسپراغس…………………..مارچوبه

اسپرز………………………..مارچوبه

اسپرکه…………………………زنیان

اسپرون……………………….چوبک

اسپست زرد………….اکلیل الملک

اسپغول……………………….اسپرزه

اسپلنج…………………شنگ چمنی

اسپناج………………………..اسفناج

اسپند……………………………اسفند

اسپولوم……………آویشن شیرازی

اسپرزه…………………ملک المروج

اسپیثنا………………………….یونجه

استارومینا………………………نشادر

استاولفه…………………………انگور

استاک………………………..ترشک

استخوان…………………………خرما

استرامول………………………تاتوره

استراود……………………فلفل سیاه

استکور……………………سعدکوفی

استرخدوس………….اسطوخدوس

استوکاس ارابیک….اسطوخدوس

استوم…………………………..سرکه

استی…………………..اسطوخدوس

استی ورد………………..فلفل سیاه

استینه……………………..تخم مرغ

اسحاره…………………………قدومه

اسحاو………………………….قدومه

اسرنج…………………………..سرنج

اسرنگ………………………مهرگیاه

اسرون………………………….سماق

اسسیل………………………..عنصل

اسطافیوس……………………..مویز

اسطراک.یک نوع عنبر(میعه سایلی)

اسطرغالوس……………………گون

اسطروطیم…………………..کُندُش

اسغنط………………………….شراب

اسفاد……………………………خردل

اسفاناج……………………….اسفناج

اسفراج………………………مارچوبه

اسفرم………………………….ریحان

اسفلنج………………..شنگ چمنی

اسفناج رومی………………..سرمق

اسفناج کوهی……………….سرمق

اسفنجه…………………………اسپند

اسفند……………………………اسپند

اسفند سفید…………………..شاهی

اسفندلیون……………………….گلپر

اسفودل………………………سریش

اسفیداج……………………..سفیداب

اسفیدش………………………اسپرزه

اسقال……………………..پیازعنصل

اسقودلوس…………………..سریش

اسقوردیون……………………موسیر

اسقوردیوس……………….پنیرمایه

اسقیل…………………….پیازعنصل

اسکامونه……………………سقمونیا

اسکامونیوم………………..سقمونیا

اسکتو……………………..سعدکوفی

اسکن…………………………..بهمن

اسکندروس………………………سیر

اسکورودون………………………سیر

اسکین………………….چوب چینی

اسلق……………………پنج انگشت

اسلیخ………………….شنگ چمنی

اسلیقون………………………..سرنج

اسمار……………………………..مورد

اسمامن……………….سنبل الطیب

اسمیلاکس کینا…….چوب چینی

اسنان تازه………………………..قلیا

آسه……………………………حضض

آسه……………………. شیرین بیان

اسیب…………………………….سیب

اش انگور………………….سیاه تیس

اشباطه…………………….اگیرترکی

اش بچگان……………………شنگ

اش بچگان………………….بیدستر

اشتران……………………….بسفایج

اشترپای……………………..کاکوتی

اشتیوان………………………بسفایج

اشبح………………………………اشق

اشراس……………………….سریش

اشقاقل………………………..شقاقل

اشقردیون……………………..موسیر

اشقون…………………………ریواس

اشک……………………………..اشق

اشک خونین………شقایق نعمانی

اشلیه پاتم……………………ترشک

اشلیه کیاتم………………….ترشک

اشنان………………………….چوبک

اشنکور……………………سیاه تیس

اشه………………………………..اشق

اصابع الفتیات…………فرنجمشک

اصابع الملک………..اکلیل الملک

اصابع هرمسی………….سورنجان

اصاقو………………………….زرد آلو

اصطرک……………………….زیتون

اصطفی…………………نوعی عنبر

اصطفین……………………….زردک

اصف……………………………….کبر

اصفورن………………………..شاتره

اصل السوس…………شیرین بیان

اصله……………………….تمرهندی

اضراس الکب………………بسفایج

اطباءالکبه…………………..سپستان

اطبطون………………….پیازعنصل

اطروخا………………………….بالنگ

اطروخیا………………….بادرنجبویه

اطرفیل صغیر……………هلیله زرد

اطریلال…………………….غازیاغی

اطمیشا………………………..قیصوم

اظفارالطیب……………ناخن پریان

اغاریقون ابیض…………..غاریقون

اغرلیوس………………………حنظل

اغروان…………………..یای بنفش

اغلان آشی……………………شنگ

اغلان باشی………….جند بیدستر

اغلیس………………….پنج انگشت

آفاسون…………………………..ترب

آفتاب پرست………..آفتاب گردان

افراسیون………………………..نعناع

افساراغص………………………لوبیا

افسنتین رومی…………..افسنطین

افسوس………………………دارواش

افش……………….آویشن شیرازی

افلاطون………………….مقل ارزق

افنان سر…………………..فراسیون

افنیپثون……………………افسنطین

افندیس…………………فرنجمشک

افوطیارون…………………….آبکامه

افیعابن…………………………سداب

افیمونا………………………..دارچین

افینین…………………………فرفیون

افیون…………………………..تریاک

اقارو………………………زیره رومی

اقبوس…………………………گلابی

اقحوان……………بابونه گاو چشم

اقحوان اصفر…………همیشه بهار

اقرار……………………………زرشک

اقرقرا……………………….عاقرقرحا

اقط……………………………..کشک

اقطن…………………………….ماش

آق لا…………………..سیب زمینی

اقوزون……………………………سقز

اقونیطون………………تاج الملوک

آق یرالماسی…………….یرالماسی

اقیمارون………………….سورنجان

اکارع………………….پاچه گوسفند

اکراو………………………..عاقرقرحا

اکرسومنه………………………غافث

اکرکره……………………..عاقرقرحا

اکروهک……………………..انزروت

اکسابون………………..جندبیدستر

اکسید ملحی سرب…………سرنج

اکسیر ترکی……………اگیر ترکی

اککرا……………………….عاقرقرحا

اکل………………………………کافور

اکل……………………………فرفیون

اکل نفسه……………………فرفیون

اکلیل کوهی………..اکلیل الجبل

اکوان…………………………..ارغوان

اکوپانکچر…………….طب سوزنی

اکوپرشر……………….طب فشاری

اکونیت فروس…………تاج الملک

الاتن…………………………..جوزبوآ

الاشنگ………………شنگ چمنی

الاطینی……………………..مخلصه

الاطینی………………………..لبلاب

الاکلنگ…………………….آفتیمون

الاله شنگ…………..شنگ چمنی

الاهک………………………….فاشرا

الاو………………………………زیتون

آلبالوی تلخ…………………..محلب

البور………………………خربق سیاه

البور بلان……………..خربق سفید

التایا…………………………….پنیرک

التربه……………………………….سنا

التیا……………………………..خطمی

الجاره…………………….سیاه تیس

الحوذان……………………….ترخون

الخشب الاحمر……………..کاکایو

الدهان……………………..زاج سفید

الدن………………………..زاج سفید

السا………………………………زنیان

السی……………………………..کتان

الشمیلا…………………….پای شیر

الط……………………………سوسنبر

الط رومی…………………..سوسنبر

العصرس……………………..خطمی

الغاسول……………………….خطمی

الفان………………………………..انار

الف ورقه…………………..بومادران

الک……………………سنبل الطیب

الکهروت………………………..گردو

الگ………………………اوکالیپتوس

الگرا…………………………عاقرقرحا

الم…………………………………ارزن

الما………………………………..سیب

الما آغاجی……………………..عناب

المقطب……………………………حنا

المی……………………………..زنیان

الوا…………………………………صبر

آلو برقانی……………………آلوبخارا

آلوبوعلی…………………………آلبالو

آلو ملکم………………سیب زمینی

آلوی……………………………….سنا

اله کلک………………سنبل الطیب

الهنا…………………………………حنا

الهیکه………………………مصطکی

الی باکی…………………………البالو

الیوم……………………………….سیر

الیوه……………………………..زیتون

اماسکینا……………………..آلوبخارا

اماغیرون…………….خرنوب نبطی

ام الشعرا………….پیچ امین الدوله

ام الف ورقه……………….بومادران

اماند……………………بادام شیرین

امباسلوقی………………………انگور

امبراسیسنرا……………………..عنبر

امبرباریس……………………زرشک

امبرگری…………………………عنبر

امبرو……………………………خرمالو

امبلی…………………….تمبر هندی

امرود…………………………..گلابی

امروله………………………….ترشک

امساک…………………روزه گرفتن

امعاسین…………………………غوره

املا…………………………………آمله

املتاس…………………………فلوس

املچ………………………………..آمله

املسی………………………………انار

امله ساز……………………….گوگرد

املی………………………تمر هندی

امواموبی……………………….شقاق

امنیاکون…………………………اشق

اموس……………………………زنیان

امولون…………………………نشاسه

امونیافن………………………….اشق

امونیاک گومی…………………اشق

امیرون………………………..کاسنی

امیغدالی………………………….بادام

امیگدالوم امارا……………بادام تلخ

امیگدالوم دولسیس..بادام شیرین

امیله……………………………….آمله

امیوس…………………………..زنیان

امیولوفراس……………فرنجمشک

انارف……………………………انجبار

انار کیوع………………….خشخاش

اناریف…………………………..انجبار

اناغلیس………………….مرزنجوش

انالیقی……………………………گزنه

انب…………………………..بادمجان

النبج………………………………..انبه

انبر باریس…………………..زرشک

انبرس……………………………زنیان

انبله……………………….تمر هندی

انبو……………………………سپستان

انت………………………………شوید

انتله سودا………………………جدوار

انتم……………………………….شوید

انتوم……………………………..شوید

انتون…………………………….شوید

انجاس…………………………گلابی

انجدان……………………………گلپر

انجدان ابیض…………………..گلپر

انجدان رومی…………زیره کوهی

انجدان سفید……………………گلپر

انجدان سیاه………………….آنفوزه

انجدان طیب…………………..گلپر

انجدان منتن…………………آنفوزه

انجراک………………….مرزنجوش

انجره……………………………..گزنه

انجل…………………………..خطمی

انجوع………………………………عود

انجیده………………………فراسیون

انجیر آدم………………………….موز

انجیر بغدادی…………………..صبر

انجیر خرما…………………..خرمالو

انجیر شیرازی…………………انجیر

انجیل……………………………انجیر

انچوچک………………………گلابی

اندامون………………………….ماش

انران……………………………حنظل

اندران…………………………….اشق

اندراین…………………………حنظل

اندرجو………………زبان گنجشک

اندو خرما……………………..خرمالو

اندیگوتیر……………………….وسمه

انژه………………………………عدس

انسته………………………………سعد

انشایا………………………….مویزک

انطوبیا…………………………کاسنی

انفخه……………………….پنیر مایه

انغوزه کما……………………..آنغوزه

انغوزه هراتی………………….آنغوزه

انقردیا……………………………بلادر

انکژاد…………………………..حلتیت

انکژاد……………………………آنغوزه

انکوزاتنکتوریا…………….هواچوبه

انگبین…………………………..عسل

انگدان خوشبو………………….گلپر

انگذو……………………………..گلپر

انگرد……………………………آنغوزه

انگشتک………………………حلتیت

انگشت گنده…………………حلتیت

انگشت کنده………………..حلتیت

انگشت گنده…………………آنغوزه

انگناز…………………..کنگر فرنگی

انگور دشتی………………..سپستان

انگور کولی……………….تاجریزی

انگور کولی…………………….اقطی

انگور بزه…………………..تاجریزی

انمون…………………شقایق نعمان

انولا………………………………..آمله

انیس…………………..بادیان رومی

انیس چینی…………بادیان ختایی

انیس ستاره ایی…..بادیان ختایی

انیسون………………..بادیان رومی

اوباطریوس……………………غافث

اوبریون……………………….فرفیون

اوبیانس…………..بابونه گاو چشم

اوتشین……………………..جاو شیر

اوج قد…………….پیچ امین الدوله

اوجی…………………………سوسنبر

اوحالیوس………………….هواچوبه

اورانژ……………………………..نارنج

اورتی……………………………..گزنه

اورژ………………………………….جو

اورس…………………………….ابهل

اوکلبک…………………..اگیر ترکی

اورکیس…………………………ثعلب

اورواسنا………………………..صندل

اوریزا………………………………برنج

اوزر………………………………….آب

اوزیل………………………….ترشک

اوشق……………………………..اشق

اوشک……………………………اشق

اوشن طبسی……آویشن شیرازی

اوشن کوهی…….آویشن شیرازی

اوشه………………………….کاکوتی

اوشه………………………………اشق

اوفاریقون………………..علف چای

اوفاطریون…………………….غافث

اوفیلس…………………فرنجمشک

اوقیلس…………………فرنجمشک

اوقیمن…………………………بادروج

اوکزوس……………………….سرکه

اوکسوقالی………………سکنجبین

اولعر……………………شنگ چمنی

اولیبانوم………………………….کندر

اوماتیانا…………………………زردآلو

اومیره…………………………….مورد

اونلا………………………………..آمله

اون ناف………………………..عناب

اون نافدار………………………عناب

اونوا……………………………..شراب

اونه…………………..زنجبیل شامی

اووا……………………………….انگور

آویشم……………..آویشن شیرازی

آویشن…………….آویشن شیرازی

اویلت………………………خشخاش

اهالو…………………………….شاهی

اهر…………………..زبان گنجشک

اهلیج اصفر………………هلیله زرد

اهلیج کابلی…………..هلیله کابلی

اهلیج هندی……………هلیله سیاه

اهلیج سیاه……………..هلیله سیاه

اهوری………………………….خردل

ایبران……………………………..دوغ

ایدع…………………خون سیاوشان

ایدوع رومی………خون سیاوشان

ایدقان……………………………..حنا

ایده……………………………..سنجد

ایرقان……………………………..حنا

ایرم سار………………………..بابونه

ایکدو……………………………سنجد

ایل………………………………….سیر

ایلوا………………………………..صبر

ایلی قارداش قانی..خون سیاوشان

ایم کاجی…………………….پنیرک

ایملی……………………..تمر هندی

اینچی………………………..مروارید

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!