خواص گیاهان دارویی

فهرست الفبایی گیاهان(خ)

خاراشتری………………….خار شتر

خاراگوش………………….افسنطین

خارترنجبین………………..خار شتر

خارزن بابا………………………کنگر

خارسوسک………………خارخسک

خارسه کوهک…………خارخسک

خارسه گوش……………خارخسک

خار شکر……………….شکر تیغال

خار غلتان………………..خارخسک

خاروسک…………………خارخسک

خاس…………………………….کاهو

خاص تره……………………شاهتره

خاطر الزجاجی…..خون سیاوشان

خاف خاندر……………………….کبر

خاکشی………………………خاکشیر

خاک مقل……………….مقل ازرق

خالدونیون…………………..مامیران

خال رنگی……………..خربق سیاه

خالواش……………………..سوسنبر

خامادریوس……………کماذریوس

خامالا……………………….مازریون

خامالان…………………….مازریون

خامالیوس………………….مازریون

خامشه……………………….شیطرج

خامشه………………………..شاهتره

خامگیاه خواری………خام خواری

خامون…………………..زیره دشتی

خانفاوالدیه……………..زبان در قفا

خانق الذنب…………..تاج الملوک

خانق اللفهد…………..دخان الفوج

خالنق الکب…………………اذاراقی

خانق النمر…………………مازریون

خانق النمر…………….تاج الملوک

خانم الی………….پیچ امین الدوله

خانم یارماغی…..پیچ امین الدوله

خاروک……………………………کبر

خاولنجان………………….خولنجان

خایه فندوق……………جندبیدستر

خباجی…………………………پنیرک

خبازی…………………………پنیرک

خبازی شجری……………..خطمی

خنچه…………………….تمر هندی

خبه……………………………خاکشیر

خبرآور……………………….قاصدک

خبرکش…………………….قاصدک

خبز………………………………..نانها

خبز المشایخ…………..بخور مریم

خبه……………………………خاکشیر

خبیره…………………………..پنیرک

خترق……………………….افسنطین

خثب………………………..سیاه دانه

خراسانی اجوان………….بذر البنج

خراما………………………….شب بو

خربزه ابوجهل……………….زراوند

خربزه روباه…………………..حنظل

خربزه هندی……………….هندوانه

خربع……………………………..کنگر

خربه بستانی………..کنگر فرنگی

خربق اسود…………….خربق سیاه

خربوزه،قاوون………………..خربزه

خردل بری……………………شاهی

خردو…………………………….زنیان

خرزال…………………….سیاه تیس

تخرزهرج……………………خرزهره

خرزیق…………………………ارغوان

خرس العجوز…………..خارخسک

خرس گیاه…………………..شقاقل

خرگوشک…………………….ماهور

خرگوشک………………….بارهنگ

خرمالوی بیدانه…………….خرمالو

خرمالوی چینی……………..خرمالو

خرمالوی گچرات…….تمر هندی

خرمندی………………………خرمالو

خرمه………………………….بیدگیاه

خرنوب…………………………..اذخر

خرنوب هندی……………….فلوس

خرنوب هندی………….خیار چنبر

خرنه………………………مریم گلی

خروالعصافیر………………….اشنان

خروع…………………………کرچک

خروع………………بیدانجیر ختایی

خروع صینی…….بیدانجیر ختایی

خروله…………………..توت فرنگی

خروندی………………………خرمالو

خریع…………………………..کافشه

خزاز……………………گلسندایسلند

خزازی………………اسطو خودوس

خزرالصفور……….گلسنک ایسلند

خزمیان………………….جندبیدستر

خس……………………………..کاهو

خس الحمار……………….هواچوبه

خسره دارو………………..خولنجان

خسرودانه………………….خولنجان

خسف…………………………….گردو

خسک…………………….خارخسک

خسیب…………………………..خرفه

خسب الحیه……………….مارچوبه

خشخاش بری………….خشخاش

خشخاش بستانی..خشخاش سفید

خشخاش سیاه………………گشنیز

خشخاش منثور…………….شقایق

خشک انگبین…………..گزانگبین

خشل……………………..مقل مکی

خصمصه………………………یونجه

خصی الثعلب………………….ثعلب

خصی المسمک…………….خاویار

خسیه………………………….دنبلان

خصی هرمس………………حلبوب

خضرالشیاطین……………غازیاغی

خضرج…………………………..خرفه

خضروج…………………………خرفه

خضلاب…………………مقل مکی

خطر…………………………….وسمه

خطمی خوش بو……………پنیرک

خفچه…………………………زالزالک

خفف……………………………خربزه

خل………………………………سرکه

خلاف بری……………………….بید

خلاف بلخی……………..بیدمشک

خلال…………………………….خرما

خلال خامونی…………………اذخر

خل الخمر…………………….سرکه

خلبه……………………………شنبلیله

خلقینس…………………….زاج سبز

خلک………………………….زالزالک

خلوق…………………………زعفران

خله………………………..علف چای

خمان……………………………آقطی

خمان اسود……………………آقطی

خمان کبیر…………………….آقطی

خمخم………………………..شب بو

خم خم………………………خاکشیر

خمر……………………………..شراب

خمسه لاوراق………..پنج انگشت

خمسه اوراق………….پنج انگشت

خمل……………………….سورنجان

خمیر مایه……………..خمیر ترش

خمیره……………………خمیر ترش

خنتف…………………………..سداب

خنجک…………………………درمنه

خنجک…………………..خارخسک

خنجک…………………………..سقز

خندروس………………………..ذرت

خندریس………………………شراب

خنی………………………………..حنا

خواب مصنوعی………..هیپنوتیزم

خوبانی………………………….زردآلو

خوج…………………………….گلابی

خوخ………………………………..هلو

خوخ…………………………….شفتالو

خوراکما………………………..آنغوزه

خوره بویانه………….بادیان رومی

خوز………………………شکر تیغال

خول………………………………باقلا

خول العرب…………………صابونی

خولان………………………..خضض

خولنجان……………………قره قات

خولنجان کبیر……………خولنجان

خولنجان مصری……….خولنجان

خولنجان هندی…………خولنجان

خون شیطان……………….فرفیون

خون گرفتن……………….حجامت

خیار بالنگ………………………خیار

خیار ترکی……………….خیار چنبر

خیاردراز…………………..خیار چنبر

خیارزه…………………………….خیار

خیارزه…………………….خیار چنبر

خیار شنبر………………..خیار چنبر

خیار کازرونی……………خیار چنبر

خیار گرگو…………………….حنظل

خیار نیشابوری…………خیار چنبر

خیر……………………..همیشه بهار

خیرابالنگ……………………….خیار

خیرو……………………………پنیرک

خیری…………………………شب بو

خیری البر…………اسطو خودوس

خیری دشتی……..اسطو خودوس

خیری زرد…………….همیشه بهار

خمیران………………………..ریحا

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!