خواص گیاهان دارویی

فهرست الفبایی گیاهان (ب)

باباری…………………….فلفل سیاه

بابرنگ…………………برنگ کابلی

بابری………………………….ریحان

بابونج……………………………بابونه

بابونه زیبا………………………بابونه

بابونه رومی……………………بابونه

بابونه شیرازی…………………بابونه

بابونه کاونار……..بابونه گاو چشم

بابونه کبیر……….بابونه گاو چشم

بابونه گاوی……..بابونه گاو چشم

باجرا………………………………ارزن

بادام فارسی………….بادام شیرین

بادآورد…………………………..کنگر

بادآورد…………………….خارخسک

بادرنگ…………………………بالنگ

بادرنگ…………………..بادرنجبویه

بادرنگ……………………………خیار

بادرنگبویه………………بادرنجبویه

بادمجان قرمز………گوجه فرنگی

بادنج…………………………..نارگیل

بادوم تره………………..بادرنجبویه

بادیان………………………….رازیانه

بادیان سبز……………………رازیانه

بادنجان…………………….بادمجان

بادنجان قوطه……..گوجه فرنگی

بارتنگ آب………………..غازیاغی

باتینون……………بابونه گاو چشم

بارج………………………….تاجریزی

باردان………………………….باباآدم

بارزد……………………………باریجه

بارنج……………………………چاودار

بارنج……………………………..نارنج

باریقون……………………..شوکران

باسینه……………..بنفشه سه رنگ

باسیون……………………………سعد

باش……………………….اگیر ترک

باط باط……………………..بذرالبنج

باغ برباغی………………….بارهنگ

باقلای شامی……………….ترمس

باقلای مصری……………..ترمس

باقلی……………………………..باقلا

بال……………………………….عسل

بال………………………….سندروس

بالادرغان………………………..گلپر

بالدیری قره……………پرسیاوشان

بالش عاشقان………………….گون

بالغ……………………………….ماهی

بالو………………………………عشقه

بالیجه………………………….باریجه

بالیقس……………………..هواچوبه

بامیا………………………………بامیه

باندولین…………………………….به

بانی………………………………….آب

باوینه……………………………بابونه

باهرا……………………………….بلیله

باهشتان…………………….برگ بو

ببراله…………………………….زراوند

ببرنج……………………برنگ کابلی

بت……………………………….چغندر

بتراو…………………………….چغندر

بج………………………….اگیر ترکی

بجور…………………………….بالنگ

بچه اکور…………………اگیر ترکی

بخله……………………………..خرقه

بخمه…………………………….کنگر

بخور……………………..میعه سایله

بخیک…………………………پنیرک

بداغ………………………….قره قاط

بدران……………………………..اشق

بدلیوم…………………………….مقل

بدلیون……………………………مقل

بذرالبنک……………………بذرالبنج

بذرالخمنم………………….خاکستر

بذالهوه…………………………قدومه

براتوا……………………………..ابهل

براجیل………………………..کرفس

براسیون……………………فراسیون

برباریس………………………زرشک

برباله………………………….اسارون

بربریس……………………….زرشک

برتفس…………………………..اشق

بدوسلام…………………….بارهنگ

بردی……………………………..خرما

برس شیطان………………سرخس

برسیقاسیلا…………………………به

برسیم……………………………شبدر

برسیم…………………………..یونجه

برسیم حجازی………………یونجه

برشاد……………………………شلغم

برشوذ……………………………شوید

برسیاوشان……………..پرسیاوشان

برشین………………………….یونجه

برحول……………………….بارهنگ

برغونی………………………..اسفرزه

برفق کابلی…………..برنگ کابلی

برک…………………………….وسمه

برک نیل………………………وسمه

برگ باباآدم…………….فیل گوش

برگ مشک……….شمعدانی عطر

برگ نیل………………………وسمه

برمایون………………………….ابهل

برمس…………………………….صبر

برنج…………………….برنگ کابلی

برنجاسف………………….بومادران

برندکام……………بابونه گاو چشم

بروانیا……………………………فاشرا

برهین…………………………..سارج

بری………………………………بلوط

بزبار…………………………….جوزبوآ

بزبار…………………………..بسپاسه

بزرالبخره………………………..گزنه

بزرالبنع………………………بذرالبنج

بزرالقنب…………………….شاهدانه

بذرالهوت………………………قدومه

بزرخمخم……………………..قدومه

بزماثون………………………….ابهل

بزوشه………………………..بارهنگ

بسپاس………………………..رازیانه

بسپایک………………………بسفایج

بستان افروز…………..تاج خروس

بستج……………………………..کندر

بسد…………………………….مرجان

بسطاقیا………………………….پسته

بسقیا………………………….شاهتره

بسیلا………………………………پیاز

بشام…………………………….بلسان

بشباش………………اسطوخودوس

بشبش…………………………حنظل

بشلشک………………………..جنتانا

بشلشکه………………………..جنتانا

بشیز…………………………بومادران

بشولیون………………………اسفرزه

بصل………………………………..پیاز

بصل اسپانیا………………………پیاز

بصل الخزیر…………………عنصل

بثل الذنب…………………….موسیر

بصل الذیب………………….بلبوس

بصل الذیب…………………..موسیر

بصل الزیز…………………….موسیر

بصل الزیزا……………………موسیر

بصل الفار…………………….عنصل

بصل الماکول……………….بلبوس

بطارس………………………سرخس

بطاطس……………….سیب زمینی

بطاما……………………سیب زمینی

بطرالاون………………………..نفت

بطسفا……………………….مومیایی

بطم اخضر………………………سقز

بطیخ……………………………خربزه

بطیخ سندی……………….هندوانه

بطیخ شامی………………..هندوانه

بطیخ هندی………………..هندوانه

بقس…………………………..شمشاد

بقله اترجیه……………..بادرنجبویه

بقله اترجیه……………………بالنگو

بقله الانصار……………………..کلم

بقله الحقاء……………………..خرفه

بقله الخاطیف……………..زردچوبه

بقله الخطایف……………..مامیران

بقله الزهرا……………………..خرفه

بقله الخب………………بادرنجبویه

بقله اللینه……………………….خرفه

بقله المبارک…………………..خرفه

بقله الملک………………….شاهتره

بقله الیهودیه………………قاصدک

بقله بارده……………………….خرفه

بکیر………………………..خیار چنبر

بل……………………………….سنجد

بلاپس………………………..بلبوس

بلاخور…………….پیچ امین الدوله

بلادن……………………………بلادر

بلال………………………………ذرت

بالوه………………………………بلادر

بلبسامن………………………..بلسان

بلبوسا………………………سورنجان

بلح………………………………..خرما

بلخون…………………………..آقطی

بلسان مکی…………………..بلسان

بلسن……………………………عدس

بلک……………………………زازالک

بلنجاسق……………………بومادران

بلو(ه)……………………………عشقه

بلوسیون…………………………گلنار

بلوط الارض صغیر….کماذریوس

بلوط الملک………………شاه بلوط

بلهو……………………………….باقلا

بلیل……………………….فلفل سیاه

بلیج………………………………..بلیله

بمیشان……………..زعرور الادویه

بمیلی بوزه…………………….عشبه

بن…………………………………قهوه

بن……………………………….آبکامه

بن………………………………….سقز

بناست…………………………….سقز

بنان…………………………………موز

بنانا…………………………………موز

بناوا………………….زبان گنجشک

بناوج………………..زبان گنجشک

بنچ جبلی…………………..شوکران

بنجر…………………………….چغندر

بنج رومی…………………..شوکران

بند روده……………..گوجه فرنگی

بندرک………………علف هفت بند

بندق……………………………فندوق

بنطافان………………..پنج انگشت

بنطرون……………………..بوراکس

بنفسج…………………بنفشه ایرانی

بنفشه رنگی…….بنفشه سه رنگ

بنفشه معطر…………بنفشه ایرانی

بنک……………………………….سقز

بنکارعلا……………………..بسفایج

بنکن…………………………بادمجان

بنکو…………………………….اسفرزه

بنگ………………………………..بنج

بنگ دونه………………….بذر البنج

بنگ سفید…………………….ماهور

بنگل…………………………..نسترن

بنوسا…………………..بنفشه ایرانی

بنو سرخ……………………….عدس

بنیر…………………………..سپستان

بوباب………………………..با اوباب

بوتیروم……………………………کره

بوخله…………………………….خرفه

بوداوه…………………………….انگور

بور………………………………….کره

بوراش………………….گل گاوزبان

بورق…………………………بوراکس

بورق الصناعه……………..بوراکس

بورک………………………..بوراکس

بورنگ…………………………بادروج

بوره…………………………..بوراکس

بوره زرگران……………….بوراکس

بوژانه………………………..بومادران

بوشاد……………………………شلغم

بوینی………………………خیار چنبر

بوط…………………………..شوکران

بوغنج………………………سیاه دانه

بوفل……………………………..خرفه

بوقناق…………………………..کنگر

بوکرک………………………قلوه،دل

بولا………………………………..باقلا

بولتوس………………قارچ خوراکی

بولوخودین………………….سرخس

بولوطربخون………….پر سیاوشان

بولیون…………………………….مقل

بومادرو……………………..بومادران

بوی مادران……………….بومادران

بویه……………………………شاهتره

بویی تولیسی………………..ریحان

بوییس………………………..شمشاد

به آزاد……………………………….به

بهنج………………………….بوزیدان

بهرامچ……………………..بیدمشک

بهرامه……………………..بیدمشک

بهش……………………….شاه بلوط

بهقان……………………بولاغ اوتی

بهلاوه…………………………..بلادر

بهنونوان………………………..بلادر

بهندی…………………………..بامیه

بهنوتا…………………………….ذرت

بهی…………………………………..به

بهیره………………………………بلیله

بیاض………………………یرالماسی

بی بر……………فلفل سبز و قرمز

بی بری…………فلفل سبز و قرمز

بیخ………………..بیخ بنفشه ایرسا

بیخ……………………تفت شوکران

بیخ……………………تفتی شوکران

بشبش…………………………حنظل

بشلشک………………………..جنتانا

بشلشکه………………………..جنتانا

بشیز…………………………بومادران

بشولیون………………………اسفرزه

بصل………………………………..پیاز

بصل اسپانیا………………………پیاز

بصل الخزیر…………………عنصل

بثل الذنب…………………….موسیر

بصل الذیب………………….بلبوس

بصل الذیب…………………..موسیر

بصل الزیز…………………….موسیر

بصل الزیزا……………………موسیر

بصل الفار…………………….عنصل

بصل الماکول……………….بلبوس

بطارس………………………سرخس

بطاطس……………….سیب زمینی

بطاما……………………سیب زمینی

بطرالاون………………………..نفت

بطسفا……………………….مومیایی

بطم اخضر………………………سقز

بطیخ……………………………خربزه

بطیخ سندی……………….هندوانه

بطیخ شامی………………..هندوانه

بطیخ هندی………………..هندوانه

بقس…………………………..شمشاد

بقله اترجیه……………..بادرنجبویه

بقله اترجیه……………………بالنگو

بقله الانصار……………………..کلم

بقله الحقاء……………………..خرفه

بقله الخاطیف……………..زردچوبه

بقله الخطایف……………..مامیران

بقله الزهرا……………………..خرفه

بقله الخب………………بادرنجبویه

بقله اللینه……………………….خرفه

بقله المبارک…………………..خرفه

بقله الملک………………….شاهتره

بقله الیهودیه………………قاصدک

بقله بارده……………………….خرفه

بکیر………………………..خیار چنبر

بل……………………………….سنجد

بلاپس………………………..بلبوس

بلاخور…………….پیچ امین الدوله

بلادن……………………………بلادر

بلال………………………………ذرت

بالوه………………………………بلادر

بلبسامن………………………..بلسان

بلبوسا………………………سورنجان

بلح………………………………..خرما

بلخون…………………………..آقطی

بلسان مکی…………………..بلسان

بلسن……………………………عدس

بلک……………………………زازالک

بلنجاسق……………………بومادران

بلو(ه)……………………………عشقه

بلوسیون…………………………گلنار

بلوط الارض صغیر….کماذریوس

بلوط الملک………………شاه بلوط

بلهو……………………………….باقلا

بلیل……………………….فلفل سیاه

بلیج………………………………..بلیله

بمیشان……………..زعرور الادویه

بمیلی بوزه…………………….عشبه

بن…………………………………قهوه

بن……………………………….آبکامه

بن………………………………….سقز

بناست…………………………….سقز

بنان…………………………………موز

بنانا…………………………………موز

بناوا………………….زبان گنجشک

بناوج………………..زبان گنجشک

بنچ جبلی…………………..شوکران

بنجر…………………………….چغندر

بنج رومی…………………..شوکران

بند روده……………..گوجه فرنگی

بندرک………………علف هفت بند

بندق……………………………فندوق

بنطافان………………..پنج انگشت

بنطرون……………………..بوراکس

بنفسج…………………بنفشه ایرانی

بنفشه رنگی…….بنفشه سه رنگ

بنفشه معطر…………بنفشه ایرانی

بنک……………………………….سقز

بنکارعلا……………………..بسفایج

بنکن…………………………بادمجان

بنکو…………………………….اسفرزه

بنگ………………………………..بنج

بنگ دونه………………….بذر البنج

بنگ سفید…………………….ماهور

بنگل…………………………..نسترن

بنوسا…………………..بنفشه ایرانی

بنو سرخ……………………….عدس

بنیر…………………………..سپستان

بوباب………………………..با اوباب

بوتیروم……………………………کره

بوخله…………………………….خرفه

بوداوه…………………………….انگور

بور………………………………….کره

بوراش………………….گل گاوزبان

بورق…………………………بوراکس

بورق الصناعه……………..بوراکس

بورک………………………..بوراکس

بورنگ…………………………بادروج

بوره…………………………..بوراکس

بوره زرگران……………….بوراکس

بوژانه………………………..بومادران

بوشاد……………………………شلغم

بوینی………………………خیار چنبر

بوط…………………………..شوکران

بوغنج………………………سیاه دانه

بوفل……………………………..خرفه

بوقناق…………………………..کنگر

بوکرک………………………قلوه،دل

بولا………………………………..باقلا

بولتوس………………قارچ خوراکی

بولوخودین………………….سرخس

بولوطربخون………….پر سیاوشان

بولیون…………………………….مقل

بومادرو……………………..بومادران

بوی مادران……………….بومادران

بویه……………………………شاهتره

بویی تولیسی………………..ریحان

بوییس………………………..شمشاد

به آزاد……………………………….به

بهنج………………………….بوزیدان

بهرامچ……………………..بیدمشک

بهرامه……………………..بیدمشک

بهش……………………….شاه بلوط

بهقان……………………بولاغ اوتی

بهلاوه…………………………..بلادر

بهنونوان………………………..بلادر

بهندی…………………………..بامیه

بهنوتا…………………………….ذرت

بهی…………………………………..به

بهیره………………………………بلیله

بیاض………………………یرالماسی

بی بر……………فلفل سبز و قرمز

بی بری…………فلفل سبز و قرمز

بیخ………………..بیخ بنفشه ایرسا

بیخ……………………تفت شوکران

بیخ……………………تفتی شوکران

بشبش…………………………حنظل

بشلشک………………………..جنتانا

بشلشکه………………………..جنتانا

بشیز…………………………بومادران

بشولیون………………………اسفرزه

بصل………………………………..پیاز

بصل اسپانیا………………………پیاز

بصل الخزیر…………………عنصل

بثل الذنب…………………….موسیر

بصل الذیب………………….بلبوس

بصل الذیب…………………..موسیر

بصل الزیز…………………….موسیر

بصل الزیزا……………………موسیر

بصل الفار…………………….عنصل

بصل الماکول……………….بلبوس

بطارس………………………سرخس

بطاطس……………….سیب زمینی

بطاما……………………سیب زمینی

بطرالاون………………………..نفت

بطسفا……………………….مومیایی

بطم اخضر………………………سقز

بطیخ……………………………خربزه

بطیخ سندی……………….هندوانه

بطیخ شامی………………..هندوانه

بطیخ هندی………………..هندوانه

بقس…………………………..شمشاد

بقله اترجیه……………..بادرنجبویه

بقله اترجیه……………………بالنگو

بقله الانصار……………………..کلم

بقله الحقاء……………………..خرفه

بقله الخاطیف……………..زردچوبه

بقله الخطایف……………..مامیران

بقله الزهرا……………………..خرفه

بقله الخب………………بادرنجبویه

بقله اللینه……………………….خرفه

بقله المبارک…………………..خرفه

بقله الملک………………….شاهتره

بقله الیهودیه………………قاصدک

بقله بارده……………………….خرفه

بکیر………………………..خیار چنبر

بل……………………………….سنجد

بلاپس………………………..بلبوس

بلاخور…………….پیچ امین الدوله

بلادن……………………………بلادر

بلال………………………………ذرت

بالوه………………………………بلادر

بلبسامن………………………..بلسان

بلبوسا………………………سورنجان

بلح………………………………..خرما

بلخون…………………………..آقطی

بلسان مکی…………………..بلسان

بلسن……………………………عدس

بلک……………………………زازالک

بلنجاسق……………………بومادران

بلو(ه)……………………………عشقه

بلوسیون…………………………گلنار

بلوط الارض صغیر….کماذریوس

بلوط الملک………………شاه بلوط

بلهو……………………………….باقلا

بلیل……………………….فلفل سیاه

بلیج………………………………..بلیله

بمیشان……………..زعرور الادویه

بمیلی بوزه…………………….عشبه

بن…………………………………قهوه

بن……………………………….آبکامه

بن………………………………….سقز

بناست…………………………….سقز

بنان…………………………………موز

بنانا…………………………………موز

بناوا………………….زبان گنجشک

بناوج………………..زبان گنجشک

بنچ جبلی…………………..شوکران

بنجر…………………………….چغندر

بنج رومی…………………..شوکران

بند روده……………..گوجه فرنگی

بندرک………………علف هفت بند

بندق……………………………فندوق

بنطافان………………..پنج انگشت

بنطرون……………………..بوراکس

بنفسج…………………بنفشه ایرانی

بنفشه رنگی…….بنفشه سه رنگ

بنفشه معطر…………بنفشه ایرانی

بنک……………………………….سقز

بنکارعلا……………………..بسفایج

بنکن…………………………بادمجان

بنکو…………………………….اسفرزه

بنگ………………………………..بنج

بنگ دونه………………….بذر البنج

بنگ سفید…………………….ماهور

بنگل…………………………..نسترن

بنوسا…………………..بنفشه ایرانی

بنو سرخ……………………….عدس

بنیر…………………………..سپستان

بوباب………………………..با اوباب

بوتیروم……………………………کره

بوخله…………………………….خرفه

بوداوه…………………………….انگور

بور………………………………….کره

بوراش………………….گل گاوزبان

بورق…………………………بوراکس

بورق الصناعه……………..بوراکس

بورک………………………..بوراکس

بورنگ…………………………بادروج

بوره…………………………..بوراکس

بوره زرگران……………….بوراکس

بوژانه………………………..بومادران

بوشاد……………………………شلغم

بوینی………………………خیار چنبر

بوط…………………………..شوکران

بوغنج………………………سیاه دانه

بوفل……………………………..خرفه

بوقناق…………………………..کنگر

بوکرک………………………قلوه،دل

بولا………………………………..باقلا

بولتوس………………قارچ خوراکی

بولوخودین………………….سرخس

بولوطربخون………….پر سیاوشان

بولیون…………………………….مقل

بومادرو……………………..بومادران

بوی مادران……………….بومادران

بویه……………………………شاهتره

بویی تولیسی………………..ریحان

بوییس………………………..شمشاد

به آزاد……………………………….به

بهنج………………………….بوزیدان

بهرامچ……………………..بیدمشک

بهرامه……………………..بیدمشک

بهش……………………….شاه بلوط

بهقان……………………بولاغ اوتی

بهلاوه…………………………..بلادر

بهنونوان………………………..بلادر

بهندی…………………………..بامیه

بهنوتا…………………………….ذرت

بهی…………………………………..به

بهیره………………………………بلیله

بیاض………………………یرالماسی

بی بر……………فلفل سبز و قرمز

بی بری…………فلفل سبز و قرمز

بیخ………………..بیخ بنفشه ایرسا

بیخ……………………تفت شوکران

بیخ……………………تفتی شوکران

بیخ چوبه……………………..چوبک

بیخ کوهی………………….شوکران

بید انجیر…………………….کرچک

بید انگبین……………….بید خشت

بید شیر خشتی…………بید خشت

بید گیا…………………………..کنگر

بید گیاه کرک……………..بید گیاه

بید تر……………………….عاقرقاحا

بیستورت………………………انجبار

بیش…………………….تاج الملوک

بیض……………………….تخم مرغ

بیض العیار…………………….قنبیط

بیغابن………………………….سداب

بیغول…………………………….کتان

بیکربنات دو سود..جوش شیرین

بیکن پادر…………..جوش شیرین

بیله دارو……………….جند بیدستر

بیم………………………………سداب

بینو………………….زبان گنجشک

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!