خواص گیاهان دارویی

فهرست الفبایی گیاهان (ح)

حاجمد……………………….حجامت

حاشا……………….آویشن شیرازی

حاشابری…………………….سوسنبر

حافراالمهر………………..سورنجان

حافظ الاطفال……………..فرفیون

حافظ الکافور…………..فلفل سیاه

حافظ النحل………………..فرفیون

حالق الشعر…………………….زرنیخ

حبارا………………………تمر هندی

حباق…………………………….شبدر

حب البرکه………………..سیاه دانه

حب الحجاز…………………هندوانه

حب الرشاد……………………شاهی

حب الزلم………………………..سعد

حب السودان………………….چشم

حب السلاطین….بیدانجیر ختایی

حب الشوم………………زغال اخته

حب الطراط………………..مازریون

حب العجب…………………..نیلوفر

حب العرعر……………………..ابهل

حب العروس………………….نیلوفر

حب العروس………….کباب چینی

حب النقد………………پنج انگشت

حب الفهم………………………بلادر

حب القطن………………………پنبه

حب القنا…………………..تاجریزی

حب المحلب…………………محلب

حب المشک………..پنیرک(ریشه بامیه و قهوه را نیز گویند)

حب اللهو……………………..کاکنج

حب الملوک……………………آلبالو

حب الملوک……بید انجیر ختایی

حب النجلوه…………بادیان رومی

حب النسل……………پنج انگشت

حب النیل……………………..نیلوفر

حب الوز……………زبان گنجشک

حب الهال………………………..هل

حب الهو………………………کاکنج

حبحب…………………………کاکنج

حبحب……………………….هندوانه

حب خلوه…………….بادیان رومی

حبق……………………………….پونه

حبق اترجی…………….بادرنجبویه

حبق البقر……………………..بابونه

حبق البقر…………………….کرسنه

حبق التمساح……………………پونه

حبق البراعی……………..بومادران

حبق الصبعتری………فرنجمشک

حبق سبتانی…………..تاج خروس

حبق سعتری………………..ریحان

حبقطوط……………………شوکران

حبق قرنفلی…………..فرنجمشک

حبق کرمان………………….ریحان

حبل الساکین………………..لبلاب

حبل الساکین…………………عشقه

حبن…………………………..خرزهره

حبه الخضراء……………………سقز

حبه السودا………………..سیاه دانه

حبئه………………………………..قاچ

حبین…………………………خرزهره

حثرما…………………………….نعناع

حثره………………………………غوره

حجامد……………………….حجامت

حجرارمنی………………حجرالیهود

حجر الحدید…………………آهنربا

حجر الدم……………………..شادنج

حجر الزیتون………….حجر الیهود

حجر اللازورد……………….لاجورد

حجر المغناطیس…………..آهنربا

حد…………………………………گلنار

حدج…………………………بادمجان

حدج……………………………حنظل

حدق………………………..بادمجان

حدید………………………………آهن

حذاع الرجال………………بذر البنج

حرا………………………………شاهی

حرشف………………………….کنگر

حروشف………………کنگر فرنگی

حرض…………………………..اشنان

حرض النیل…………………شقاقل

حرف الماء……………..بولاغ اوتی

حرفه…………………………….خرفه

حرمل…………………………..اسفند

حرنقان…………………………مشک

حریف الاملس……………..حلبوب

حزقیل………………………بومادران

حسک…………………….خارخسک

حسل……………………………..زوفا

حسن الساعه………………….نیلوفر

حسنف…………………………جوزبوآ

حسن یک اوتی…………گل گندم

حسنعلی خانی………گریپ فروت

حسینی………………………..گلابی

حشقیل……………………….شقاقل

حشیش…………………………….بنج

حشیشه الافعی………علف ماست

حشیشه البراغیث………….اسفرزه

حشیشه الجرب……………خرزهره

حشیشه الجزاء……….علف ماست

حشیشه الحلیب…………شیر گیاه

حشیشه الخطاطیف……..مامیران

حشیشه الریح………مریم نخودی

حشیشه السعال……………پای خر

حشیشه السنور………..بادرنجبویه

حشیشه الخراسانی………….درمنه

حشیشه الدینار………………..رازک

حشیشه الشعوق…………..مخلصه

حشیشه العرص…………..غازیاغی

حشیشه الفقراء……………شاهدانه

حشیشه القلب………….علف چای

حشیشه الکب…………….فراسیون

حشیشه الملک……..سنبل ختایی

حشیشه النحل………..بادرنجبویه

حصرم……………………………غوره

حصیل………………………بادمجان

حضض مکی………………حضض

حضض هندی…………….حضض

حضض یمانی……………..حضض

حطب احمر………………گزانگبین

حفوظه………………………شوکران

حقین…………………………..ماست

حلاحل…………………………….پیاز

حلاق الشعر……………………آهک

حلبوب………………………….عشقه

حلبه……………………………شنبلیله

حلبه………………………………خرفه

حلتیت………………………….آنغوزه

حلتیت طیب……………………گلپر

حلتیت منتن………………….آنغوزه

حلحل……………………………..پیاز

حلیمون……………………….ترشک

حماض………………………..ترشک

حماما………………………………هل

حمان…………………………مروارید

حمبلاس………………………..مورد

حم حم شامی…………….بارهنگ

حمز……………………….تمر هندی

حمص…………………….نخود سبز

حمص الامیر…………..خارخسک

حمیضه……………………….ترشک

حمیلاس………………………..مورد

حناالغول……………………هواچوبه

حنابیس………………………..خردل

حنای شغال…………………..وسمه

حندقوقا…………………………شبدر

حنطه…………………………….گندم

حوجم………………………گل سرخ

حوران…………………………ترخون

حوران رومی………………..ترخون

حوره………………………سیاه توسه

حومر……………………..تمر هندی

حومرا…………………….تمر هندی

حوک…………………………..بادروج

حومران……………………….ترخون

حی العالم……………..همیشه بهار

حی العالم الصغیر………………..ناز حیوامامیه…………………………..به

نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
Don`t copy text!