تغذیه درمانی

آنالیز سبزی و صیفی جات

سبزی مقدار مواد معدنی موجود ویتامین موجود
یونجه، جوانه زد یک فنجان خام، دانه یونجه جوانه زده، شامل ۱.۳۲ گرم پروتئین، ۸ کالری و ۰.۶ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۶ میلی گرم
فسفر – ۲۳ میلی گرم
منیزیم – ۹ میلی گرم
کلسیم – ۱۱ میلی گرم
آهن – ۰.۳۲ میلی گرم
سدیم – ۲ میلی گرم
روی – ۰.۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۲ میلی گرم منگنز – ۰.۰۶۲ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 2.7 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۵ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۴۲ میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۵۹ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۸۶ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.011 میلی گرم
فولات – ۱۲ میکروگرم
ویتامین A – 51 IU
ویتامین K – 10.1 میکروگرم
ویتامین E – 0.01 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
برگ تاج خروس یک فنجان از برگ گل تاج خروس، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۲.۷۹ گرم پروتئین و ۲۸ کالری انرژی است. پتاسیم – ۸۴۶ میلی گرم
فسفر – ۹۵ میلی گرم
منیزیم – ۷۳ میلی گرم
کلسیم – ۲۷۶ میلی گرم
آهن – ۲.۹۸ میلی گرم
روی – ۱.۱۶ میلی گرم
منگنز – ۱.۱۳۷ میلی گرم
سدیم – ۲۸ میلی گرم
مس – ۰.۲۰۹ میلی گرم
سلنیوم – ۱.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 54.3 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۷۷ میلی گرم
نیاسین – ۰.۷۳۸ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۸۲ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.234 میلی گرم
فولات – ۷۵ میکروگرم
ویتامین A – 3656 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کنگر فرنگی یکی کنگر فرنگی متوسط ​​پخته شده بدون نمک اضافه شده است ۳.۴۷ گرم پروتئین، ۶۴ کالری و ۱۰.۳ گرم فیبر. پتاسیم – ۳۴۳ میلی گرم
فسفر – ۸۸ میلی گرم
منیزیم – ۵۰ میلی گرم
کلسیم – ۲۵ میلی گرم
آهن – ۰.۷۳ میلی گرم
روی – ۰.۴۸ میلی گرم
مس – ۰.۱۵۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۷ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۲ میکروگرم
سدیم – ۷۲ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.9 میلی گرم
نیاسین – ۱.۳۳۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۰۷ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.097 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۸۸ میلی گرم
فولات – ۱۰۷ میکروگرم
ویتامین A – 16 IU
ویتامین K – 17.8 میکروگرم
ویتامین E – 0.23 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
مارچوبه نصف لیوان (در حدود ۶ نیزه) پخته بدون نمک اضافه شده شامل ۲.۱۶ گرم پروتئین، ۲۰ کالری و ۱.۸ گرم فیبر. پتاسیم – ۲۰۲ میلی گرم
فسفر – ۴۹ میلی گرم
کلسیم – ۲۱ میلی گرم
آهن – ۰.۸۲ میلی گرم
سدیم – ۱۳ میلی گرم
منیزیم – ۱۳ میلی گرم
روی – ۰.۵۴ میلی گرم
مس – ۰.۱۴۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۳۹ میلی گرم
سلنیوم – ۵.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 905 IU
ویتامین C – 6.9 میلی گرم
نیاسین – ۰.۹۷۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۴۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۲۵ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۰۳ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.071 میلی گرم
فولات – ۱۳۴ میکروگرم
ویتامین K – 45.5 میکروگرم
ویتامین E – 1.35 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
شاخه های بامبو یک فنجان از شاخه های بامبو، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۱.۸۴ گرم پروتئین، ۱۴ کالری و ۱.۲ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۶۴۰ میلی گرم
فسفر – ۲۴ میلی گرم
منیزیم – ۴ میلی گرم
کلسیم – ۱۴ میلی گرم
آهن – ۰.۲۹ میلی گرم
سدیم – ۵ میلی گرم
روی – ۰.۵۶ میلی گرم
مس – ۰.۰۹۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۳۶ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
نیاسین – ۰.۳۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۶ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۷۹ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.118 میلی گرم
فولات – ۲ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
چغندر نصف فنجان چغندر پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک حاوی ۱.۴۳ گرم پروتئین، ۳۷ کالری و ۱.۷ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۵۹ میلی گرم
فسفر – ۳۲ میلی گرم
منیزیم – ۲۰ میلی گرم
کلسیم – ۱۴ میلی گرم
آهن – ۰.۶۷ میلی گرم
سدیم – ۶۵ میلی گرم
روی – ۰.۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۶۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۷۷ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 30 واحد
ویتامین C – 3.1 میلی گرم
نیاسین – ۰.۲۸۱ میلی گرم
فولات – ۶۸ میکروگرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۳ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۴ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۲۳ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.057 میلی گرم
ویتامین K – 0.2 میکروگرم
ویتامین E – 0.03 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بوک چوی (کلم چینی) یک فنجان بوک چوی (پاک چوی)، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۲.۶۵ گرم پروتئین، ۲۰ کالری و ۱.۷ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۶۳۱ میلی گرم
فسفر – ۴۹ میلی گرم
منیزیم – ۱۹ میلی گرم
کلسیم – ۱۵۸ میلی گرم
آهن – ۱.۷۷ میلی گرم
روی – ۰.۲۹ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۴۵ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۷ میکروگرم
سدیم – ۵۸ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 44.2 میلی گرم
نیاسین – ۰.۷۲۸ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۵۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۰۷ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۳۴ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.282 میلی گرم
فولات – ۷۰ میکروگرم
ویتامین A – 7223 IU
ویتامین E – 0.15 میلی گرم
ویتامین K – 57.8 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم بروکلی نصف لیوان کلم بروکلی، پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل ۱.۸۶ گرم پروتئین، ۲۷ کالری و ۲.۶ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۲۹ میلی گرم
فسفر – ۵۲ میلی گرم
کلسیم – ۳۱ میلی گرم
سدیم – ۳۲ میلی گرم
منیزیم – ۱۶ میلی گرم
آهن – ۰.۵۲ میلی گرم
روی – ۰.۳۵ میلی گرم
مس – ۰.۰۴۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۵۱ میلی گرم
سلنیوم – ۱.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 1207 IU
ویتامین C – 50.6 میلی گرم
نیاسین – ۰.۴۳۱ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۹ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۹۶ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.156 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۴۸ میلی گرم
فولات – ۸۴ میکروگرم
ویتامین K – 110 میکروگرم
ویتامین E – 1.13 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بروکسل یک فنجان از بروکسل، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۳.۹۸ گرم پروتئین، ۵۶ کالری و ۴.۱ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۴۹۵ میلی گرم
فسفر – ۸۷ میلی گرم
منیزیم – ۳۱ میلی گرم
کلسیم – ۵۶ میلی گرم
آهن – ۱.۸۷ میلی گرم
روی – ۰.۵۱ میلی گرم
مس – ۰.۱۲۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۳۵۴ میلی گرم
سلنیوم – ۲.۳ میکروگرم
سدیم – ۳۳ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 96.7 میلی گرم
نیاسین – ۰.۹۴۷ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۶۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۲۵ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۳۹۳ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.278 میلی گرم
فولات – ۹۴ میکروگرم
ویتامین A – 1209 IU
ویتامین E – 0.67 میلی گرم
ویتامین K – 218.9 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو Butternut یک فنجان کدو Butternut، پخته، پخته شده، خشک بدون نمک اضافه شده است ۱.۸۴ گرم پروتئین و ۸۲ کالری انرژی است. پتاسیم – ۵۸۲ میلی گرم
فسفر – ۵۵ میلی گرم
منیزیم – ۵۹ میلی گرم
کلسیم – ۸۴ میلی گرم
آهن – ۱.۲۳ میلی گرم
روی – ۰.۲۷ میلی گرم
مس – ۰.۱۳۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۳۵۳ میلی گرم
سلنیوم – ۱ میکروگرم
سدیم – ۸ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 31 میلی گرم
نیاسین – ۱.۹۸۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۴۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۵ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۷۳۶ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.254 میلی گرم
فولات – ۳۹ میکروگرم
ویتامین A – 22868 IU
ویتامین K – 2 میکروگرم
ویتامین E – 2.64 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم نصف فنجان کلم، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است .۹۵ گرم پروتئین، ۱۷ کالری و ۱.۴ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۱۴۷ میلی گرم
فسفر – ۲۵ میلی گرم
منیزیم – ۱۱ میلی گرم
کلسیم – ۳۶ میلی گرم
آهن – ۰.۱۳ میلی گرم
سدیم – ۶ میلی گرم
روی – ۰.۱۵ میلی گرم
مس – ۰.۰۱۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۵۴ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 28.1 میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۸۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲۹ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.084 میلی گرم
فولات – ۲۲ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۳ میلی گرم
ویتامین A – 60 IU
ویتامین K – 81.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.11 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هویج نصف لیوان پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل ۰.۵۹ گرم پروتئین، ۲۷ کالری و ۲.۳ گرم فیبر است. پتاسیم – ۱۸۳ میلی گرم
کلسیم – ۲۳ میلی گرم
فسفر – ۲۳ میلی گرم
منیزیم – ۸ میلی گرم
آهن – ۰.۲۷ میلی گرم
سدیم – ۵ میلی گرم
روی – ۰.۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۶۲ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 13286 IU
ویتامین C – 2.8 میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۵۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۴ میلی گرم
نیاسین – ۰.۵۰۳ میلی گرم
فولات – ۱۱ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۸۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.119 میلی گرم
ویتامین K – 10.7 میکروگرم
ویتامین E – 0.8 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گل کلم نصف لیوان پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل ۱.۱۴ گرم پروتئین، ۱۴ کالری و ۱.۴ گرم فیبر است. پتاسیم – ۸۸ میلی گرم
فسفر – ۲۰ میلی گرم
کلسیم – ۱۰ میلی گرم
آهن – ۰.۲ میلی گرم
منیزیم – ۶ میلی گرم
سدیم – ۹ میلی گرم
روی – ۰.۱۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۱۱ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۸۲ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۴ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 27.5 میلی گرم
نیاسین – ۰.۲۵۴ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۲ میلی گرم
فولات – ۲۷ میکروگرم
ویتامین B6 – 0.107 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۳۱۵ میلی گرم
ویتامین A – 7 IU
ویتامین K – 8.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.04 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Celeriac یک فنجان Celriac، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۱.۴۹ گرم پروتئین، ۴۲ کالری و ۱.۹ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۶۸ میلی گرم
فسفر – ۱۰۲ میلی گرم
منیزیم – ۱۹ میلی گرم
کلسیم – ۴۰ میلی گرم
آهن – ۰.۶۷ میلی گرم
سدیم – ۹۵ میلی گرم
روی – ۰.۳۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۶۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۴۹ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 5.6 میلی گرم
نیاسین – ۰.۶۶۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۵۷ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.157 میلی گرم
فولات – ۵ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۳۱۵ میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کرفس یک فنجان کرفس، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۱.۲۵ گرم پروتئین، ۲۷ کالری و ۲.۴ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۴۲۶ میلی گرم
فسفر – ۳۸ میلی گرم
منیزیم – ۱۸ میلی گرم
کلسیم – ۶۳ میلی گرم
آهن – ۰.۶۳ میلی گرم
سدیم – ۱۳۶ میلی گرم
روی – ۰.۲۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۴ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۵۹ میلی گرم
سلنیوم – ۱.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 9.2 میلی گرم
نیاسین – ۰.۴۷۹ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۷ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.129 میلی گرم
فولات – ۳۳ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۹۲ میلی گرم
ویتامین A – 782 IU
ویتامین K – 56.7 میکروگرم
ویتامین E – 0.53 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم بروکلی چینی یک فنجان گل کلم چینی، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۱ پروتئین گرم، ۱۹ کالری و ۲.۲ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۳۰ میلی گرم
فسفر – ۳۶ میلی گرم
منیزیم – ۱۶ میلی گرم
کلسیم – ۸۸ میلی گرم
آهن – ۰.۴۹ میلی گرم
سدیم – ۶ میلی گرم
روی – ۰.۳۴ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۴ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۳۲ میلی گرم
سلنیوم – ۱.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 24.8 میلی گرم
نیاسین – ۰.۳۸۵ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۸۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۲۸ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.062 میلی گرم
فولات – ۸۷ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۴ میلی گرم
ویتامین A – 1441 IU
ویتامین K – 74.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.42 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم چینی یک فنجان کلم چینی (PE-Tsai و)، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است ۱.۷۸ گرم پروتئین، ۱۷ کالری و ۲ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۶۸ میلی گرم
فسفر – ۴۶ میلی گرم
منیزیم – ۱۲ میلی گرم
کلسیم – ۳۸ میلی گرم
آهن – ۰.۳۶ میلی گرم
سدیم – ۱۱ میلی گرم
روی – ۰.۲۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۸۲ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 18.8 میلی گرم
نیاسین – ۰.۵۹۵ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۵۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۵۲ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.0211 میلی گرم
فولات – ۶۳ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۹۵ میلی گرم
ویتامین A – 1151 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
ذرت یکی از گوش های بزرگ از ذرت زرد، پخته شده بدون نمک حاوی ۴.۰۲ گرم پروتئین، ۱۱۳ کالری و ۲.۸ گرم فیبر است. پتاسیم – ۲۵۷ میلی گرم
فسفر – ۹۱ میلی گرم
منیزیم – ۳۱ میلی گرم
کلسیم – ۴ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۲ میلی گرم
آهن – ۰.۵۳ میلی گرم
روی – ۰.۷۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۹۷ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 6.5 میلی گرم
نیاسین – ۱.۹۸۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۶۷ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.164 میلی گرم
فولات – ۲۷ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۳۵ میلی گرم
ویتامین A – 310 IU
ویتامین K – 0.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.11 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
خیار نصف فنجان خیار خرد شده با پوست حاوی ۰.۳۴ گرم پروتئین، ۸ کالری و ۰.۳ گرم فیبر است. پتاسیم – ۷۶ میلی گرم
فسفر – ۱۲ میلی گرم
منیزیم – ۷ میلی گرم
سدیم – ۱ میلی گرم
کلسیم – ۸ میلی گرم
آهن – ۰.۱۵ میلی گرم
روی – ۰.۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۲۱ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۴۱ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 1.5 میلی گرم
نیاسین – ۰.۰۵۱ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۱۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۱۷ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.021 میلی گرم
فولات – ۴ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۳۵ میلی گرم
ویتامین A – 55 IU
ویتامین K – 8.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.02 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Daikon ترب یک فنجان Daikon تربچه (شرقی)   -ترب، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است .۹۸ گرم پروتئین، ۲۵ کالری و ۲.۴ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۴۱۹ میلی گرم
فسفر – ۳۵ میلی گرم
منیزیم – ۱۳ میلی گرم
کلسیم – ۲۵ میلی گرم
آهن – ۰.۲۲ میلی گرم <
سدیم – ۱۹ میلی گرم
روی – ۰.۱۹ میلی گرم
مس – ۰.۱۴۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۴۹ میلی گرم
سلنیوم – ۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 22.2 میلی گرم
نیاسین – ۰.۲۲۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۴ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.056 میلی گرم
فولات – ۲۵ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۶۸ میلی گرم
ویتامین K – 0.4 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بادمجان یک فنجان بادمجان، پخته شده، آب پز، خشک بدون نمک اضافه شده است .۸۲ گرم پروتئین، ۳۵ کالری و ۲.۵ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۱۲۲ میلی گرم
فسفر – ۱۵ میلی گرم
منیزیم – ۱۱ میلی گرم
کلسیم – ۶ میلی گرم
آهن – ۰.۲۵ میلی گرم
سدیم – ۱ میلی گرم
روی – ۰.۱۲ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۱۲ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 1.3 میلی گرم
نیاسین – ۰.۵۹۴ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۷۵ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.085 میلی گرم
فولات – ۱۴ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۷۴ میلی گرم
ویتامین A – 37 IU
ویتامین K – 2.9 میکروگرم
ویتامین E – 0.41 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
رازیانه یک فنجان لامپ رازیانه خام است ۱.۰۸ گرم پروتئین، ۲۷ کالری و ۲.۷ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۳۶۰ میلی گرم
فسفر – ۴۴ میلی گرم
منیزیم – ۱۵ میلی گرم
کلسیم – ۴۳ میلی گرم
آهن – ۰.۶۴ میلی گرم
سدیم – ۴۵ میلی گرم
روی – ۰.۱۷ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۶۶ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 10.4 میلی گرم
نیاسین – ۰.۵۵۷ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۰۹ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲۸ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.041 میلی گرم
فولات – ۲۳ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۰۲ میلی گرم
ویتامین A – 117 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
لوبیا فرانسه یک فنجان لوبیا فرانسه، دانه های بالغ، پخته شده، آب پز با نمک اضافه شده است ۱۲.۴۸ گرم پروتئین، ۲۲۸ کالری و ۱۶.۶ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۶۵۵ میلی گرم
فسفر – ۱۸۱ میلی گرم
منیزیم – ۹۹ میلی گرم
کلسیم – ۱۱۲ میلی گرم
آهن – ۱.۹۱ میلی گرم
سدیم – ۱۱ میلی گرم
روی – ۱.۱۳ میلی گرم
مس – ۰.۲۰۴ میلی گرم
منگنز – ۰.۶۷۶ میلی گرم
سلنیوم – ۲.۱ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 2.1 میلی گرم
نیاسین – ۰.۹۶۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۲۳ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.186 میلی گرم
فولات – ۱۳۳ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۳۹۳ میلی گرم
ویتامین A – 5 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
فلفل سبز یکی فلفل خام کوچک حاوی ۰.۶۴ گرم پروتئین، ۱۵ کالری و ۱.۳ گرم فیبر است. پتاسیم – ۱۳۰ میلی گرم
فسفر – ۱۵ میلی گرم
منیزیم – ۷ میلی گرم
کلسیم – ۷ میلی گرم
آهن – ۰.۲۵ میلی گرم
سدیم – ۲ میلی گرم
روی – ۰.۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۴۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۹ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 59.5 میلی گرم
نیاسین – ۰.۳۵۵ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.166 میلی گرم
فولات – ۷ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۷۳ میلی گرم
ویتامین A – 274 IU
ویتامین K – 5.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.27 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Jicama یکی hundered گرم jicama، پخته شده، آب پز با نمک اضافه شده است ۰.۷۲ گرم پروتئین و ۳۸ کالری انرژی است. پتاسیم – ۱۳۵ میلی گرم
فسفر – ۱۶ میلی گرم
منیزیم – ۱۱ میلی گرم
کلسیم – ۱۱ میلی گرم
آهن – ۰.۵۷ میلی گرم
سدیم – ۴ میلی گرم
روی – ۰.۱۵ میلی گرم
مس – ۰.۰۴۶ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۵۷ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 14.1 میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۹ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۱۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲۸ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.04 میلی گرم
فولات – ۸ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۲۱ میلی گرم
ویتامین A – 19 IU
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کلم پیچ یک فنجان کلم پیچ پخته شده بدون نمک اضافه شده شامل ۲.۴۷ گرم پروتئین، ۳۶ کالری و ۲.۶ گرم فیبر است. پتاسیم – ۲۹۶ میلی گرم
فسفر – ۳۶ میلی گرم
منیزیم – ۲۳ میلی گرم
کلسیم – ۹۴ میلی گرم
آهن – ۱.۱۷ میلی گرم
سدیم – ۳۰ میلی گرم
روی – ۰.۳۱ میلی گرم
مس – ۰.۲۰۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۵۴۱ میلی گرم
سلنیوم – ۱.۲ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 17707 IU
ویتامین C – 53.3 میلی گرم
نیاسین – ۰.۶۵ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶۹ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۹۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.179 میلی گرم
فولات – ۱۷ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۶۴ میلی گرم
ویتامین K – 1062 میکروگرم
ویتامین E – 1.1 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تره فرنگی یک تره فرنگی، پخته شده، آب پز با نمک اضافه شده است ۱ پروتئین گرم، ۳۸ کالری و ۱.۲ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۱۰۸ میلی گرم
فسفر – ۲۱ میلی گرم
منیزیم – ۱۷ میلی گرم
کلسیم – ۳۷ میلی گرم
آهن – ۱.۳۶ میلی گرم
سدیم – ۱۲ میلی گرم
روی – ۰.۰۷ میلی گرم
مس – ۰.۰۷۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۳۰۶ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 5.2 میلی گرم
نیاسین – ۰.۲۴۸ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۳۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲۵ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.14 میلی گرم
فولات – ۳۰ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۸۹ میلی گرم
ویتامین A – 1007 IU
ویتامین K – 31.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.62 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
لوبیای لیما یک فنجان پخته شده لوبیا بزرگ با نمک اضافه شده شامل ۱۴.۶۶ گرم پروتئین، ۲۱۶ کالری و ۱۳.۲ گرم فیبر. پتاسیم – ۹۵۵ میلی گرم
فسفر – ۲۰۹ میلی گرم
منیزیم – ۸۱ میلی گرم
کلسیم – ۳۲ میلی گرم
سلنیوم – ۸.۵ میلی گرم
آهن – ۴.۴۹ میلی گرم
سدیم – ۴ میلی گرم
روی – ۱.۷۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۹۷ میلی گرم
مس – ۰.۴۴۲ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
اسید پانتوتنیک – ۰.۷۹۳ میلی گرم
نیاسین – ۰.۷۹۱ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۳۰۳ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۰۳ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.303 میلی گرم
فولات – ۱۵۶ میکروگرم
ویتامین K – 3.8 میکروگرم
ویتامین E – 0.34 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
قارچ نصف فنجان قارچ خام حاوی ۱.۰۸ گرم پروتئین، ۸ کالری و ۰.۳ گرم فیبر. پتاسیم – ۱۱۱ میلی گرم
فسفر – ۳۰ میلی گرم
منیزیم – ۳ میلی گرم در
کلسیم – ۱ میلی گرم
آهن – ۰.۱۷ میلی گرم
سدیم – ۲ میلی گرم
روی – ۰.۱۸ میلی گرم
مس – ۰.۱۱۱ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۱۶ میلی گرم
سلنیوم – ۳.۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین D – 2 IU
نیاسین – ۱.۲۶۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۸ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۴۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.036 میلی گرم
ویتامین C – 0.7 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۵۲۴ میلی گرم
فولات – ۶ میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
بامیه یک فنجان بامیه، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده است ۳ گرم پروتئین، ۳۵ کالری و ۴ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۱۶ میلی گرم
فسفر – ۵۱ میلی گرم
منیزیم – ۵۸ میلی گرم
کلسیم – ۱۲۳ میلی گرم
آهن – ۰.۴۵ میلی گرم
سدیم – ۱۰ میلی گرم
روی – ۰.۶۹ میلی گرم
مس – ۰.۱۳۶ میلی گرم
منگنز – ۰.۴۷ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 26.1 میلی گرم
نیاسین – ۱.۳۹۴ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۲۱۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۸۸ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.299 میلی گرم
فولات – ۷۴ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۳۴۱ میلی گرم
ویتامین A – 453 IU
ویتامین K – 64 میکروگرم
ویتامین E – 0.43 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
پیاز یک پیاز کوچک بدون نمک پخته شده شامل ۰.۸۲ گرم پروتئین، ۲۶ کالری و ۰.۸ گرم فیبر. پتاسیم – ۱۰۰ میلی گرم
فسفر – ۲۱ میلی گرم
کلسیم – ۱۳ میلی گرم
آهن – ۰.۱۴ میلی گرم
منیزیم – ۷ میلی گرم
سدیم – ۲ میلی گرم
روی – ۰.۱۳ میلی گرم
مس – ۰.۰۴ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۹۲ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۴ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 3.1 میلی گرم
نیاسین – ۰.۰۹۹ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۵ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۱۴ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.077 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۶۸ میلی گرم
فولات – ۹ میکروگرم
ویتامین A – 1 IU
ویتامین K – 0.3 میکروگرم
ویتامین E – 0.01 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
هویج وحشی یک فنجان هویج وحشی، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده است ۲.۰۶ گرم پروتئین، ۱۱۱ کالری و ۵.۶ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۵۷۳ میلی گرم
فسفر – ۱۰۸ میلی گرم
منیزیم – ۴۵ میلی گرم
کلسیم – ۵۸ میلی گرم
آهن – ۰.۹ میلی گرم
سدیم – ۱۶ میلی گرم
روی – ۰.۴۱ میلی گرم
مس – ۰.۲۱۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۴۵۹ میلی گرم
سلنیوم – ۲.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 20.3 میلی گرم
نیاسین – ۱.۱۲۹ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۲۹ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۸ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.145 میلی گرم
فولات – ۹۰ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۹۱۷ میلی گرم
ویتامین K – 1.6 میکروگرم
ویتامین E – 1.56 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
نخود فرنگی یک فنجان نخود فرنگی پخته بدون نمک اضافه شده شامل ۸.۵۸ گرم پروتئین، ۱۳۴ کالری و ۸.۸ گرم فیبر. پتاسیم – ۴۳۴ میلی گرم
فسفر – ۱۸۷ میلی گرم
منیزیم – ۶۲ میلی گرم
کلسیم – ۴۳ میلی گرم
سدیم – ۵ میلی گرم
سلنیوم – ۳.۰ میلی گرم
آهن – ۲.۴۶ میلی گرم
روی – ۱.۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۸۴ میلی گرم
مس – ۰.۲۷۷ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین A – 1282 IU
ویتامین C – 22.7 میلی گرم
نیاسین – ۳.۲۳۴ میلی گرم
فولات – ۱۰۱ میکروگرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۴۱۴ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۲۳۸ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.346 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۴۵ میلی گرم
ویتامین K – 41.4 میکروگرم
ویتامین E – 0.22 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سیب زمینی یک سیب زمینی متوسط ​​پخته بدون نمک حاوی ۴.۳۳ گرم پروتئین، ۱۶۱ کالری و ۳.۸ گرم فیبر. پتاسیم – ۹۲۶ میلی گرم
فسفر – ۱۲۱ میلی گرم
منیزیم – ۴۸ میلی گرم
کلسیم – ۲۶ میلی گرم
آهن – ۱.۸۷ میلی گرم
سدیم – ۱۷ میلی گرم
روی – ۰.۶۲ میلی گرم
مس – ۰.۲۰۴ میلی گرم
منگنز – ۰.۳۷۹ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 16.6 میلی گرم
نیاسین – ۲.۴۳۹ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۱۱ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۸۳ میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۶۵ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.538 میلی گرم
فولات – ۴۸ میکروگرم
ویتامین A – 17 IU
ویتامین K – 3.5 میکروگرم
ویتامین E – 0.07 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو تنبل یک فنجان کدو تنبل، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده است ۱.۷۶ گرم پروتئین، ۴۹ کالری و ۲.۷ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۵۶۴ میلی گرم
فسفر – ۷۴ میلی گرم
منیزیم – ۲۲ میلی گرم
کلسیم – ۳۷ میلی گرم
آهن – ۱.۴ میلی گرم
سدیم – ۲ میلی گرم
روی – ۰.۵۶ میلی گرم
مس – ۰.۲۲۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۱۸ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 11.5 میلی گرم
نیاسین – ۱.۰۱۲ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۷۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۹۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.108 میلی گرم
فولات – ۲۲ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۴۹۲ میلی گرم
ویتامین A – 12230 IU
ویتامین K – 2 میکروگرم
ویتامین E – 1.96 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تربچه یک فنجان از نیمی از تربچه، خام، دارای ۰.۳۹ گرم پروتئین، ۹ کالری و ۰.۹ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۱۳۵ میلی گرم
فسفر – ۱۲ میلی گرم
منیزیم – ۶ میلی گرم
کلسیم – ۱۴ میلی گرم
آهن – ۰.۲ میلی گرم
سدیم – ۲۳ میلی گرم
روی – ۰.۱۶ میلی گرم
مس – ۰.۰۲۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۰۴ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.6 میلی گرم
نیاسین – ۰.۱۴۷ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۰۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲۳ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.041 میلی گرم
فولات – ۱۴ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۹۶ میلی گرم
ویتامین A – 4 IU
ویتامین K – 0.8 میکروگرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
Rapini یک فنجان rapini، خام، دارای ۱.۲۷ گرم پروتئین، ۹ کالری و ۱.۱ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۷۸ میلی گرم
فسفر – ۲۹ میلی گرم
منیزیم – ۹ میلی گرم
کلسیم – ۴۳ میلی گرم
آهن – ۰.۸۶ میلی گرم
سدیم – ۱۳ میلی گرم
روی – ۰.۳۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۱۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۵۸ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۴ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.1 میلی گرم
نیاسین – ۰.۴۸۸ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶۵ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۵۲ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.068 میلی گرم
فولات – ۳۳ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۱۲۹ میلی گرم
ویتامین A – 1049 IU
ویتامین K – 89.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.65 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسفناج یک فنجان اسفناج خام حاوی ۰.۸۶ گرم پروتئین، ۷ کالری و ۰.۷ گرم فیبر. پتاسیم – ۱۶۷ میلی گرم
فسفر – ۱۵ میلی گرم
منیزیم – ۲۴ میلی گرم
کلسیم – ۳۰ میلی گرم
آهن – ۰.۸۱ میلی گرم
سدیم – ۲۴ میلی گرم
روی – ۰.۱۶ میلی گرم
مس – ۰.۰۳۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۶۹ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 8.4 میلی گرم
نیاسین – ۰.۲۱۷ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۲۳ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۵۷ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.059 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۰۲ میلی گرم
فولات – ۵۸ میکروگرم
ویتامین A – 2813 میلی گرم
ویتامین K – 144.9 میکروگرم
ویتامین E – 0.61 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسپیرولینا (جلبک دریایی) یک فنجان از اسپیرولینا خشک ۶۴.۳۷ گرم پروتئین، ۳۲۵ کالری و ۴ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۱۵۲۷ میلی گرم
فسفر – ۱۳۲ میلی گرم
منیزیم – ۲۱۸ میلی گرم
کلسیم – ۱۳۴ میلی گرم
آهن – ۳۱.۹۲ میلی گرم
روی – ۲.۲۴ میلی گرم
منگنز – ۲.۱۲۸ میلی گرم
سدیم – ۱۱۷۴ میلی گرم
سلنیوم – ۸.۱ میلی گرم
مس – ۶.۸۳۲ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 11.3 میلی گرم
نیاسین – ۱۴.۳۵۸ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۲.۶۶۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۴.۱۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.408 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۳.۸۹۸ میلی گرم
فولات – ۱۰۵ میکروگرم
ویتامین A – 638 میلی گرم
ویتامین K – 28.6 میکروگرم
ویتامین E – 5.6 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو اسپاگتی یک فنجان کدو حلوایی ماکارونی، پخته شده، آب پز، خشک، بدون نمک اضافه شده شامل ۱.۰۲ گرم پروتئین، ۴۲ کالری و ۲.۲ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۱۸۱ میلی گرم
فسفر – ۲۲ میلی گرم
منیزیم – ۱۷ میلی گرم
کلسیم – ۳۳ میلی گرم
آهن – ۰.۵۳ میلی گرم
سدیم – ۲۸ میلی گرم
روی – ۰.۳۱ میلی گرم
مس – ۰.۰۵۴ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۶۹ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۵ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 5.4 میلی گرم
نیاسین – ۱.۲۵۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۵۹ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۴ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.153 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۵۵ میلی گرم
فولات – ۱۲ میکروگرم
ویتامین A – 170 میلی گرم
ویتامین K – 1.2 میکروگرم
ویتامین E – 0.19 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسکواش، تابستان (نوعی کدو) یک فنجان کدو تابستان خرد شده، آب پز با نمک اضافه شده شامل ۱.۸۷ گرم پروتئین، ۴۱ کالری و ۲ گرم فیبر. پتاسیم – ۳۱۹ میلی گرم
فسفر – ۵۲ میلی گرم
منیزیم – ۲۹ میلی گرم
کلسیم – ۴۰ میلی گرم
سدیم – ۲ میلی گرم
آهن – ۰.۶۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۸۳ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۴ میلی گرم
روی – ۰.۴ میلی گرم
مس – ۰.۱۱۷ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 20.9 میلی گرم
نیاسین – ۰.۹۱۳ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۷۷ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۴۵ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.14 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۵۸۱ میلی گرم
فولات – ۴۱ میکروگرم
ویتامین A – 2011 میلی گرم
ویتامین K – 7.9 میکروگرم
ویتامین E – 0.22 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
اسکواش، زمستان یک فنجان کدو در فصل زمستان، نبات، پخته بدون نمک اضافه شده شامل ۱.۸۲ گرم پروتئین، ۷۶ کالری و ۵.۷ گرم فیبر. پتاسیم – ۴۹۴ میلی گرم
فسفر – ۳۹ میلی گرم
منیزیم – ۲۷ میلی گرم
کلسیم – ۴۵ میلی گرم
سدیم – ۲ میلی گرم
آهن – ۰.۹ میلی گرم
روی – ۰.۴۵ میلی گرم
مس – ۰.۱۶۸ میلی گرم
منگنز – ۰.۳۸۳ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۸ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 19.7 میلی گرم
نیاسین – ۱.۰۱۵ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۳۳ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۳۷ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.33 میلی گرم
فولات – ۴۱ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۴۸ میلی گرم
ویتامین A – 10،۷۰۷ میلی گرم
ویتامین K – 9 میکروگرم
ویتامین E – 0.25 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
سیب زمینی شیرین یکی از سیب زمینی شیرین متوسط ​​پخته در پوست آن حاوی ۲.۲۹ گرم پروتئین، ۱۰۳ کالری و ۳.۸ گرم فیبر. پتاسیم – ۵۴۲ میلی گرم
فسفر – ۶۲ میلی گرم
منیزیم – ۳۱ میلی گرم
کلسیم – ۴۳ میلی گرم
سدیم – ۴۱ میلی گرم
آهن – ۰.۷۹ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۲ میلی گرم
منگنز – ۰.۵۶۷ میلی گرم
روی – ۰.۳۶ میلی گرم
مس – ۰.۱۸۴ میلی گرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 22.3 میلی گرم
نیاسین – ۱.۶۹۵ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۱۲۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۲۱ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.326 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۱.۰۰۸ میلی گرم
فولات – ۷ میکروگرم
ویتامین A – 21،۹۰۹ میلی گرم
ویتامین K – 2.6 میکروگرم
ویتامین E – 0.81 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
برگ چغندر سوئیس یک فنجان برگ چغندر سوئیس، پخته شده، آب پز، خشک، دارای ۳.۲۹ گرم پروتئین، ۳۵ کالری و ۳.۷ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۹۶۱ میلی گرم
فسفر – ۵۸ میلی گرم
منیزیم – ۱۵۰ میلی گرم
کلسیم – ۱۰۲ میلی گرم
آهن – ۳.۹۵ میلی گرم
سدیم – ۳۱۳ میلی گرم
روی – ۰.۵۸ میلی گرم
مس – ۰.۲۸۵ میلی گرم
منگنز – ۰.۵۸۵ میلی گرم
سلنیوم – ۱.۶ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 31.5 میلی گرم
نیاسین – ۰.۶۳ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۱۵ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.149 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۸۵ میلی گرم
فولات – ۱۶ میکروگرم
ویتامین A – 10717 IU
ویتامین K – 572.8 میکروگرم
ویتامین E – 3.31 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
تارو یک فنجان تارو، خام، دارای ۱.۵۶ گرم پروتئین، ۱۱۶ کالری و ۴.۳ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۶۱۵ میلی گرم
فسفر – ۸۷ میلی گرم
منیزیم – ۳۴ میلی گرم
کلسیم – ۴۵ میلی گرم
آهن – ۰.۵۷ میلی گرم
سدیم – ۱۱ میلی گرم
روی – ۰.۲۴ میلی گرم
مس – ۰.۱۷۹ میلی گرم
منگنز – ۰.۳۹۸ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۷ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 4.7 میلی گرم
نیاسین – ۰.۶۲۴ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۹۹ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۲۶ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.294 میلی گرم
فولات – ۲۳ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۳۱۵ میلی گرم
ویتامین A – 79 IU
ویتامین K – 1 میکروگرم
ویتامین E – 2.48 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
گوجه فرنگی – مشاهده نمودار میوه .
شلغم یک فنجان شلغم، آب پز با نمک اضافه شده است، ۱.۱۱ گرم پروتئین، ۳۴ کالری و ۳.۱ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۷۶ میلی گرم
فسفر – ۴۱ میلی گرم
منیزیم – ۱۴ میلی گرم
کلسیم – ۵۱ میلی گرم
آهن – ۰.۲۸ میلی گرم
سدیم – ۲۵ میلی گرم
روی – ۰.۱۹ میلی گرم
مس – ۰.۰۰۳ میلی گرم
منگنز – ۰.۱۱۱ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 18.1 میلی گرم
نیاسین – ۰.۴۶۶ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۴۲ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۳۶ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.105 میلی گرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۲۲ میلی گرم
فولات – ۱۴ میکروگرم
ویتامین K – 0.2 میکروگرم
ویتامین E – 0.03 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو زرد یک فنجان زرد (گردن کج) کدو، خام، دارای ۱.۲۸ گرم پروتئین، ۲۴ کالری و ۱.۳ گرم فیبر در رژیم غذایی. پتاسیم – ۲۸۲ میلی گرم
فسفر – ۴۱ میلی گرم
منیزیم – ۲۵ میلی گرم
کلسیم – ۲۷ میلی گرم
آهن – ۰.۵۶ میلی گرم
سدیم – ۳ میلی گرم در
روی – ۰.۳۷ میلی گرم
مس – ۰.۱۱۷ میلی گرم
منگنز – ۰.۲۱۸ میلی گرم
سلنیوم – ۰.۳ میکروگرم
همچنین حاوی مقدار کمی از مواد معدنی دیگر.
ویتامین C – 24.5 میلی گرم
نیاسین – ۰.۵۶۹ میلی گرم
ویتامین B1 (تیامین) – ۰.۰۶۵ میلی گرم
ویتامین B2 (ریبوفلاوین) – ۰.۰۵۲ میلی گرم
ویتامین B6 – 0.132 میلی گرم
فولات – ۲۴ میکروگرم
اسید پانتوتنیک – ۰.۲۰۳ میلی گرم
ویتامین A – 190 IU
ویتامین K – 4.1 میکروگرم
ویتامین E – 0.17 میلی گرم
شامل برخی از ویتامین ها در مقادیر کوچک است.
کدو سبز – مشاهده تابستان اسکواش.
 


نمایش بیشتر

رضا جاویدی

-متولد آذر 56 شیراز -کارشناس کشاورزی -مربی و پژوهشگرطب سنتی نوین -مدیریت عطاری جاویدی با 20 سال تجربه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
کپی مطالب ممنوع می باشد!